Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Cloud computing (3.)

9. Uticaj Cloud Computinga na moderno poslovanje

Pored očiglednog proboja ovog novog biznis modela među obične, kućne korisnike, ono što je još važnije je upotreba Cloud-a u poslovne svrhe. To je ujedno i mesto gde je najviše novca u opticaju, a neka velika imena su već odavno počela da ulažu znanje, iskustvo i novac, uključujući se u trku koja je već počela. Iako je ovaj pojam još uvek izložen raznim diskusijama, i neki ga čak i osporavaju, bliska budućnost će pokazati koliko će Cloud imati uticaja na način na koji koristimo Internet, a to je posebno važno u poslovnoj sferi.

Uprkos senzacionalizmu i za razliku od mnogih tehnologija koje su joj prethodile, kao što su video telefonija, kancelarija bez papira i mobilna televizija, cloud computing će sasvim sigurno ostati prisutan i evoluirati tokom godina koje slede. Potpuno će izmeniti način rada ljudi, kao i poslovanje kompanija, omogućavajući im da koriste usluge na ekonomičniji način.

Usluge cloud computinga naročito su privlačne za male ili početničke kompanije koje ne mogu priuštiti velike inicijalne investicije u informatičku opremu. Ipak, nije verovatno da će veće organizacije potpuno napustiti model informatičkih aktivnosti na licu mesta ili da će informatičke kapacitete koji imaju centralnu ulogu u njihovoj tržišnoj konkurentnosti, zameniti uslugama Cloud computing-a. Mnoge kompanije i dalje će zahtevati nivo bezbednosti, performansi ili specijalizacije aplikacija koji ne može biti dostignut korišćenjem javnih usluga Cloud computing-a. One će možda formirati sopstvenu privatnu arhitekturu cloud computinga, skrivenu iza korporativnih firewallova, kako bi iskoristile njihovu efikasnost, ali uz veću bezbednost i kontrolu.

Ukratko, cloud computing ne predstavljaju prolaznu modu, ali ni revoluciju u elektronskom poslovanju. Umesto toga, većina kompanija verovatno će koristiti kombinovano informatičko okruženje, u kojem će aplikacije, infrastruktura i u pojedinim slučajevima, svi poslovni procesi, biti realizovani putem javnih i privatnih cloud computinga, a verovatno koristeći i princip hibridnog oblaka.

10. Poslovni problemi sa konvencionalnim IT pristupom

Današnje moderne kompanije suočavaju se sa nizom poteškoća kada posmatramo kroz prizmu IT-a. Sistemi postaju sve složeniji, zahtevaju dosta ljudskih resursa, a IT osoblje ima težak zadatak da održava i unapređuje sistem, kako zbog napretka tehnologije, tako i zbog poteškoća prihvatanja novih stvari od strane zaposlenih, naročito kada se radi o velikim kompanijama. Velike firme imaju i taj problem (za razliku od malih i srednjih preduzeća) što nisu toliko agilni i fleksibilni, odnosno ne mogu tako brzo da reaguju na promene i da se prilagode. Nabavka novog hardvera, održavanje postojećeg, kupovina i nadogradnja softvera i operativnih sistema - sve su to stvari koje oduzimaju dosta resursa, tj. vremena i novca. Kada se tome doda i ažurno i adekvatno obučavanje zaposlenih i novih zaposlenih, shvatamo da se radi o dosta obimnom poslu. Ovde na scenu dolazi Cloud Computing koji omogućava rešavanje jednih i ublažavanje nekih drugih problema. Na slici ispod prikazan je razvoj modela sa primerima upotrebe danas. Već ovde možemo videti grane u kojima Cloud može da pomogne poslovnim subjektima.

 

11. Prednosti Cloud Computing-a

Prednosti su brojne i vremenom, kako se provajderi budu razvijali i nudili nove i poboljšane postojeće usluge i modele, pretpostavka je da će prednosti biti još više. Pored toga, potrebno je da Cloud bude opšteprihvaćen, jer i sada provajderi imaju poteškoća u pronalaženju korisnika iz više razloga, a neki od njih su neznanje, zabrinutost za sigurnost podataka, itd. Ovde ćemo navesti neke od prednosti koje su već sada jasne i koje su se izdvojile i potvrdile u praksi. Na kraju će biti navedene i mane kompletnog modela, pa bi svaka kompanije (za sada) trebalo dobro da razmisli pre odluke o usvajanju ovog koncepta.

Smanjenje troškova - ovo je, naravno, stavka koja dolazi na prvo mesto. Velike kompanije (engl. "Enterprise") su još uvek neodlučne pri razmatranju oblaka, što je i prirodno obzirom na njihovu veličinu i komplikovanost. Ipak, Cloud Computing može biti odskočna daska malim i srednjim preduzećima (engl. "SME - Small and Medium Enterprise"). Ovo je prvenstveno zbog toga što su SME oslobođeni početnih troškova nabavke skupog hardvera, softvera, ali i ljudskih resursa. Naravno, i za upotrebu Cloud sistema potrebni su ljudski resursi iz oblasti IT-a, ali zbog jednostavnosti korišćenja Cloud usluga, oni su svedeni na minimum. Mnoge kompanije danas ne mogui sebi da priušte skupe servere i mrežne komponente. Pored toga, ukoliko kompanija raste, neminovni su novi troškovi za povećanje postojećih kapaciteta, itd. Korišćenjem Cloud-a, ovi početni troškovi su elimisani, jer korisnik plaća samo onoliko koliko troši, na mesečnoj bazi, odnosno svakog meseca od provajdera dobija račun kao što dobija i račun za telefonske usluge ili električnu energiju.

Fokus na primarnu delatnost - korišćenjem ovog modela, kompanije su u određenoj meri oslobođene brige o sopstvenoj infrastrukturi, odnosno hardveru. Prelaskom na Cloud, provajder se brine o kompletnom hardveru i softveru, održavanju, električnoj energiji, ljudskim resursima koji održavaju ceo sistem, itd. Na ovaj način, preduzeća svoj fokus mogu da usmere na svoju primarnu delatnost u većoj meri u odnosu na korišćenje standardnog IT modela.

Inovacije - Slično prethodno navedenom, a usled prebacivanja fokusa na primarne delatnosti, preduzeća su oslobođena određenih resursa koji su im do tada bili zauzeti. Ovako se podstiče kreativnost i inovacija, a poznato je da ogroman procenat inovativnih rešenja dolazi upravo iz SME sektora.

Smanjenje IT odeljenja - Zbog nekorišćenja komplikovanih sistema u smislu hardvera, kompanije mogu da smanje broj zaposlenih u IT sektoru, što će im dirketno doneti uštedu u novcu. Sa druge strane, situacija je povoljna u smislu otvaranja novih radnih mesta. Naime, prateći razna istraživanja dolazimo do ne baš preciznih, ali svakako obećavajućih podataka koji govore da će u narednih nekoliko godina model Cloud Computing-a doprineti otvaranju novih radnih mesta. Te brojke idu od 300 hiljada do milion i po novih radnih mesta, i to samo u Evropi. Još jedna važna stavka je i pojavljivanje velikog broja potpuno novih zanimanja a u vezi sa Cloud-om. To ne samo da otvara nova radna mesta, već menja i izgled strukture IT stručnjaka u celom svetu.

Pristup naprednim aplikacijama - Svakako da je najbolji primer ove tvrdnje CRM sistem kompanije SalesForce, o kojoj je već bilo reči. Mnoge kompanije ne mogu da izdvoje sredstva za kvalitetan sistem za upravljanje odnosima sa kupcima, a one koje mogu moraju izdvojiti značajna sredstva. Što je vaša kompanija veća i imate veći broj zaposlenih, više licenci softvera je potrebno. Ne samo CRM softvera, već bilo kog drugog, uključujući i operativne sisteme. Upotrebom Cloud-a, a kroz primer koji sam naveo, firme imaju pristup razvijenoj i modernoj aplikaciji, bez kupovine hardvera i plaćajući onoliko koliko koriste.

Ušteda energije i doprinos životnoj sredini - Iako dosta firmi ne mogu sebi da priušte društveno-odgovorno ponašanje, postoji veliki broj subjekata kojima ovo jeste važna stavka. Upotrebom manje hardvera štedi se električna energija, a samim tim doprinosi i manjem zagađenju životne sredine. Tako koncept "zeleni IT" dobija sve više na značaju.

Na sledećim dijagramima grafički su prikazana istraživanja vezana za mišljenja korisnika o prednostima Cloud Computing-a kao poslovnog modela.

 

Slika 12 - Prednosti Cloud Computing poslovnog modela l


Na prethodnom dijagramu vidimo istraživanje poznate konsultantske kuće IDC iz avgusta 2008. godine. U procentima je izražen broj ispitanika koji su navedene pozicije ocenili kao "važno" i "veoma važno". Iz navedenog se vidi da su ključne prednosti koje su korisnici naveli brzina uspostavljanja sistema u oblaku, model plaćanja, kao i troškovi uopšte.

 

Na kraju, poslednji diagram kompanije "Microsoft" prikazuje benefite Cloud servisa uz poređenje 3 različita modela.

 

 


Slika 13 - Prednosti Cloud Computing poslovnog modela 3

 

Prema istraživanju objavljenom od strane Svetskog Ekonomskog Foruma (engl. "World Economic Forum"), prednosti se ogledaju u sledećem:

Iz prethodnog grafikona vidimo sledeće procentualne udele u ocenjivanju prednosti koje Cloud nudi:

86% smatra da ovaj model omogućava bolje usmeravanje kompanija na inovacije i nove proizvode

71% ispitanika kao prednost navodi smanjenje troškova i kolaboraciju među korisnicima

57% njih tvrdi da im je omogućeno bolje fokusiranje na samu srž posla kojim se bave

50% ispitanika smatra da su rizici poslovanja umanjeni ukoliko kompanije koriste usluge Cloud provajdera.

Sledeći grafikon prikazuje mišljenja korisnika iz istog istraživanja u smislu načina na koji će Cloud Computing imati najveći uticaj na korisnike. Veliki procenat ispitanika (72%) je rekao da su IaaS i SaaS modeli ti koji vrše najvažniju promenu koju oblak donosi. Pri tome se misli na Cloud kompjutersku snagu i prostor za skladištenje podataka, kao i na sofisticirane aplikacije, kao što su CRM i ERP sistemi (Enterprise Resource Management). Nešto više od polovine njih najveći uticaj vidi u Cloud Computing-u kao platformi koja kompanijama omogućava razvijanje i pokretanje njihovih sopstvenih aplikacija, ali i upotrebu ovog modela kroz sisteme online plaćanja.

 

Slika 14 - Najveći uticaj Cloud Computing-a na korisnike