Full Stack Developer

(Програм је у припреми)

 

Постоји значајан број термина из савремених информационих технологија који, због изузетно брзог развоја и свакодневног појављивања нових технологија, немају свој адекватан превод на српски језик, већ се у свакодневном животу и пословању (па и у огласима за посао) користе у свом изворном облику на енглеском језику. Такав случај је и у овом кратком програму.

 

Савремене веб апликације реализују се у више слојева, при чему постоји перцепција да један слој представља оно што видимо (рецимо, преко browser-а) и он се назива front-end, док се други налази на неком серверу или у облаку и он се назива back-end. Развој софтвера за front-end и back-end по правилу раде независни и уско специјализовани стручњаци.

 

Full Stack Developer је у стању да обавља обе врсте послова, што је за послодавце често исплативије него да ангажују независне front-end и back-end експерте. У неким случајевима је боље имати једну особу за све него више људи који, без обзира колико они темељно разумеју само један корак у процесу развоја ове врсте софтвера. Осим тога, на тржишту су у овој категорији тражени и почетници, што олакшава развој каријере. С друге стране, занимање Full Stack Developer може да представља добру одскочну даску за каснију front-end или back-end специјализацију.

 

На овом кратком програму полазници изучавају front-end и back-end решења употребом најновијих технологија које су доступне на тржишту, како програмских језика, тако и радних и развојних окружења, библиотека и слично.

 

Циљ Кратког програма

Обучити полазнике да уз почетна знања из рачунарства на нивоу средње школе, уз скромно или никакво знање из програмирања, постепено али сигурно науче да имплементирају front-end и back-end решења употребом разиличитих технологија.

 

Исходи Кратког програма

Самостално планирање, развој, оптимизација и одржавање веб сајтова. Креирање елемената веб страна и пројектовање корисничког интерфејса. Валидација, стандардизација и оптимизација. Познавање нових технологије и радни оквири за дизан и развој веб страна.

 

Употреба принципа и правила пројектовања ефективног веб система. Коришћење програмских скрипт језика у изради front-end веб апликација на бази MVC архитектуре. Динамичко креирање веб садржаја. Познавање принципа back-end програмирања, као и библиотека и радних окружења за програмирање веб апликација.

 

Повезивање са базама података. Креирање и измене у базама података и табелама. Руковање кључевима, писања скриптова и  рада са ускладиштеним процедурама, функцијама, погледима, окидачима и трансакцијама. Самостално пројектовање и имплементирање виртуелне серверске, складишне и мрежне инфрасктруктуре унутар облака. Full Stack програмирање у облаку.

 

Опис посла за који се припремају полазници

·         Дизајнирање корисничког интерфејса на веб странама.

·         Развој front-end веб архитектуре.

·         Пројектовање и ипмплементација API.

·         Развој back-end апликација.

·         Креирање серевера и база података.

·         Оптимизација апликација за рад на различитим платформама.

·         Заједнички рад са графичким дизајнерима на реализацији веб решења.

·         Проширивање функционалности постојећих решења.

·         Испуњавање нефункционалних захтева, као што су безбедност, перформансе, одрживост, скалабилност и поузданост веб система.

·         Праћење савремених трендова у развоју веб апликацаија, сервиса и одговарајућих програмских језика.

 

Курикулум

Р.бр.

Назив предмета

Поље

Семестар

Број часова

ЕСПБ

1.       

Основи програмирања

ПМ

1

3+3

8

2.       

Дизајн и развој веб страна

ПМ

1

2+3

8

3.       

Веб системи и технологије

ПМ

1

3+2

8

4.       

Развој инфраструктуре и сервиса у облаку

ПМ

1

2+2

6

5.       

Програмирање веб апликација

ПМ

2

3+3

8

6.       

SQL програмирање

ПМ

2

2+3

8

7.       

C# програмирање

ПМ

2

3+2

8

8.       

Развој веб апликација и сервиса

ПМ

2

2+2

6

Укупно часова активне наставе

600

 

Укупно ЕСПБ

60

Сви предмети су обавезни. Један семестар траје 15 недеља.

 

Методологија рада  

 

Материјали

Сви потребни материјали (књиге, белешке, скрипте) укључени су у цену кратког програма и биће подељени полазницима на почетку програма.

 

Простор за реализацију и материјално-техничка подршка

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на кратком програму студија „Full Stack Developer“, у потпуности су обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија и броју полазника. Квалитет ових ресурса обезбеђује извођење теоријске и практичне наставе на високом и савременом нивоу. Имајући у виду број полазника, за овај КП је резервисана посебна учионица које је комплетно опремљена рачунарима (један полазник/један рачунар), плус један рачунар, графичка табла и пројектор за наставника. Полазници преко ових рачунара имају приступ и серверима високих перформанси (Dell R910, Dell R720, HP DL585) који се налазе на Факултету. Литература потребна за извођење КП у потпуности је обезбеђена и биће благовремено подељена појединачно сваком полазнику. Осим тога, постоји и велики број других библиотечких јединица, које стоје на располагању полазницима за савладавање и продубљивање градива предвиђеног наставним планом и програмом.

 

Право уписа и компетенције полазника

Да би се уписао, полазник мора да има најмање завршену средњу школу у четвородишњем трајању. Послодавац самостално одређује своје полазнике кратког програма, док остали пролазе кроз процес интервјуа где се проверавају способности потенцијалних полазника да похађају овакву врсту студија.

 

Процедуре за управљање квалитетом кратког програма

Полазне основе процедура за управљање квалитетом су принципи на којима се заснивају Стандарди Националног савета за високо образовање Републике Србије, искуства сродних домаћих и страних високошколских установа и сопствена искуства у примени Стратегије обезбеђивања квалитета од њене прве имплементације. У циљу праћења и унапређења квалитета Рачунарског факултета у Београду у оквиру стандарда квалитета, заснованих на Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, као и на стандардима за акредитацију установе и студијских програма, Рачунарски факултет је усвојио следеће процедуре за управљање квалитетом кратких програма:

-       Систематско праћење квалитета обављати кроз документовање свих активности на Рачунарском факултету, чување те документације и дескриптивну обраду прикупљених података.

-       У оквиру оцењивања квалитета вршити прикупљање података и њихову анализу у односу на квалитет реализације појединих стандарда.

-       Компетенције и одговорности учесника у раду факултета (наставног и ненаставног особља, полазника, органа управљања) јасно дефинисати и имплементирати.

-       Организационом структуром факултета и процедуром система обезбеђивања квалитета осигурати укључивање наставника и полазника кратког програма.

-       Вршити непрекидно осавремењавање садржаја курикулума, који су конципирани тако да подстичу стваралачки начин размишљања.

-       Активности у извођењу наставе на свим кратким програмима студија документовати и чувати у архиви.

-       Обезбеђивати коректан и професионални однос наставника и сарадника према полазницима кратког програма.

-       Радити на проширивању листе уџбеника и друге литературе и осавремењивати рад библиотеке, у складу са финансијским средствима.

-       Пратити и оцењивати рад управљачког и ненаставног особља и давати предлоге мера за унапређење квалитета њиховог рада.

-       Квалитет финансирања остварити доследним поштовањем правила и прописа о припреми, разматрању и усвајању финансијског плана и других аката из области финансијског пословања, доследном контролом распоређивања и коришћења финансијских средстава, као и спречавањем ненаменског и нерационалног трошења финансијских средстава.

-       Систематско праћење и периодичну проверу квалитета обезбеђивати путем следећих поступака: Комисија за самовредновање периодично спроводи поступак самовредновања и утврђује ниво достигнутости стандарда, а извештај ове комисије се доставља Комисији за обезбеђење квалитета, која га разматра и предлаже и спроводи корективне мере за побољшање квалитета.

-       Перманентно пратити успешност и ефикасност похађања кратких програма, предузимати мере утврђене општим актима Факултета за повећање успеха, обезбеђивати полазницима кратких програма активно учешће у поступку оцене квалитета, обезбеђивати расположивост података потребних за упоређивање са другим високошколским установама у погледу квалитета, обезбеђивати повратне ниформације од Националне службе за запошљавање и других релавантних субјеката о стеченим компетенцијама.

 

Подаци о висини школарине

Школарина се одређује на основу Правилника о мерама за утврђивање висине школарине и прижање услуга од 19.10.2017. године. Правилник обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру програма за једну школску годину, односно за 60 ЕСПБ. Школарином се утврђују трошкови студија одлуком Савета факултета, на основу предлога Наставно-научног већа. Висина школарине која је уговорена за цео ток студија не мења свој уговорени износ. Висина школарине утврђује се у еврима у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања и уплаћује се на рачун Факултета.