Систем администратор

(Програм је у припреми)

 

Систем администратор обавља задатке као што су инсталирање и регуларно ажурирање система, апликација и база података. Надгледа радне станице корисника да би открио и утврдио да ли има проблема са приступом бази података, апликацијама или са самом рачунарском мрежом. Посебно је одговоран за сигурност и безбедност података, како у унутрашњој мрежи, тако и у приступу преко интернета. Када се нови запослени прикључи организацији, систем администратор је одговоран за креирање, додељивање и одржавање новог налога за све сервисе на које запослени има права. Систем  администратори се баве и набавком ИТ опреме и софтвера за компанију или организацију, због чега одређени део времена проводе у разговорима са добављачима ИТ опреме и софтвера како би што боље подесили сервисе или прилагодили неки део инфраструктуре новим потребама.

 

Циљ Кратког програма

Циљ овог Кратког програма је стицање знања из подручја инсталације и администрације рачунарских система, укључујући и коришћење технологија виртуелизације оперативних система. Затим, упознавање са органиазцијом рада рачунара уз разумевање функионисања и организације рачунарског система, уз изучавање савремених рачунарских мрежа са интернетом у фокусу. И на крају, циљ је стицање знања и вештина из конфигурације и одржавање рачунарских мрежа базираних на IP протоколу, техникама њихове заштите, као и имплементацијом и администрацијом мрежних баријера.

 

Исходи Кратког програма

Полазник ће бити способан да састави рачунар или да креира виртуелни рачунар, инсталира оперативни систем, да обавља основне административне задатке управљања датотекама, корисничким налозима, овлашћењима, сервисима, мрежном конфигурацијом рачунара, инсталацијом додатног софтвера као и да врши архивирање датотека.

 

Моћи ће да прати и управља процесима, дневницима догађаја и сервисом времена. Такође, биће оспособљен за креирање системских скрипти, за коришћење удаљених сервиса, за креирање планираних задатака, за управљање дисковима, партицијама, RAID и LVM складиштима података, као и за копирање података између удаљених система.

Овладаће техникама за основну конфигурацију L2 и L3 уређаја. Моћи ће да пројектује и конфигурише етернет и бежичне LAN мреже, да успостави везу са сервис провајдером, да конфигурише рутирање и NAT/PAT, као и да самостално открива и решава проблеме у овим системима.

 

Овладаће техникама и протоколима за конфигурацију заштите у рачунарској мрежи. Моћи ће  да дефинише основне проблеме везане за заштиту и безбедност мреже и да предложи технике и уређаје којима би се реализовао заштићени пренос. Моћи ће да конфигурише дефинисане безбедоносне полисе, да их одржава и да решава евентуалне проблеме.

Биће способан да обавља инсталацију, постинсталациону конфигурацију и администрацију мрежне баријере. Додатно, биће упознат са алатима за мониторинг, као и са извођењем операција креирања и рестаурације резервних копија конфигурације мрежне баријере.

 

Опис посла за који се припремају полазници

 

Курикулум

Р.бр.

Назив предмета

Поље

Семестар

Број часова

ЕСПБ

1.       

Администрација и одржавање система 1

ТТ

1

3+3

8

2.       

Организација рачунара

ТТ

1

3+2

8

3.       

Рачунарске комуникације

ТТ

1

2+3

8

4.       

Практичне технике заштите у IP мрежама

ТТ

1

2+2

6

5.       

Администрација и одржавање система 2

ТТ

2

3+3

8

6.       

Увод у администрацију IP мрежа

ТТ

2

3+2

8

7.       

Конфигурација и одржавање IP мрежа

ТТ

2

2+3

8

8.       

Заштита рачунарске мреже помоћу мрежне баријере

ТТ

2

2+2

6

Укупно часова активне наставе

600

 

Укупно ЕСПБ

60

Сви предмети су обавезни. Један семестар траје 15 недеља.

 

Методологија рада 

 

Материјали

Сви потребни материјали (књиге, белешке, скрипте) укључени су у цену кратког програма и биће подељени полазницима на почетку програма.

 

Простор за реализацију и материјално-техничка подршка

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на кратком програму студија „Систем администратор“, у потпуности су обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија и броју полазника. Квалитет ових ресурса обезбеђује извођење теоријске и практичне наставе на високом и савременом нивоу. Имајући у виду број полазника, за овај КП је резервисана посебна учионица које је комплетно опремљена рачунарима (један полазник/један рачунар), плус један рачунар, графичка табла и пројектор за наставника. Полазници преко ових рачунара имају приступ и серверима високих перформанси (Dell R910, Dell R720, HP DL585) који се налазе на Факултету. Литература потребна за извођење КП (дефинисана у Књизи предмета) у потпуности је обезбеђена и биће благовремено подељена појединачно сваком полазнику. Осим тога, постоји и велики број других библиотечких јединица, које стоје на располагању полазницима за савладавање и продубљивање градива предвиђеног наставним планом и програмом.

 

Право уписа и компетенције полазника

Да би се уписао, полазник мора да има најмање завршену средњу школу у четвородишњем трајању. Послодавац самостално одређује своје полазнике кратког програма, док остали пролазе кроз процес интервјуа где се проверавају способности потенцијалних полазника да похађају овакву врсту студија.

 

Процедуре за управљање квалитетом кратког програма

Полазне основе процедура за управљање квалитетом су принципи на којима се заснивају Стандарди Националног савета за високо образовање Републике Србије, искуства сродних домаћих и страних високошколских установа и сопствена искуства у примени Стратегије обезбеђивања квалитета од њене прве имплементације. У циљу праћења и унапређења квалитета Рачунарског факултета у Београду у оквиру стандарда квалитета, заснованих на Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, као и на стандардима за акредитацију установе и студијских програма, Рачунарски факултет је усвојио следеће процедуре за управљање квалитетом кратких програма:

-     Систематско праћење квалитета обављати кроз документовање свих активности на Рачунарском факултету, чување те документације и дескриптивну обраду прикупљених података.

-     У оквиру оцењивања квалитета вршити прикупљање података и њихову анализу у односу на квалитет реализације појединих стандарда.

-     Компетенције и одговорности свих учесника у раду факултета (наставника, сарадника, полазника, органа управљања, ненаставног особља) јасно дефинисати и имплементирати.

-     Организационом структуром факултета и процедуром система обезбеђивања квалитета осигурати укључивање наставника и полазника кратког програма.

-     Вршити непрекидно осавремењавање садржаја курикулума, који су конципирани тако да подстичу стваралачки начин размишљања.

-     Активности у извођењу наставе на свим кратким програмима студија документовати и чувати у архиви.

-     Обезбеђивати коректан и професионални однос наставника и сарадника према полазницима кратког програма.

-     Радити на проширивању листе уџбеника и друге литературе и осавремењивати рад библиотеке, у складу са финансијским средствима.

-     Пратити и оцењивати рад управљачког и ненаставног особља и давати предлоге мера за унапређење квалитета њиховог рада.

-     Квалитет финансирања остварити доследним поштовањем правила и прописа о припреми, разматрању и усвајању финансијског плана и других аката из области финансијског пословања, доследном контролом распоређивања и коришћења финансијских средстава, као и спречавањем ненаменског и нерационалног трошења финансијских средстава.

-     Систематско праћење и периодичну проверу квалитета обезбеђивати путем следећих поступака: Комисија за самовредновање периодично спроводи поступак самовредновања и утврђује ниво достигнутости стандарда, а извештај ове комисије се доставља Комисији за обезбеђење квалитета, која га разматра и предлаже и спроводи корективне мере за побољшање квалитета.

-     Перманентно пратити успешност и ефикасност похађања кратких програма, предузимати мере утврђене општим актима Факултета за повећање успеха, обезбеђивати полазницима кратких програма активно учешће у поступку оцене квалитета, обезбеђивати расположивост података потребних за упоређивање са другим високошколским установама у погледу квалитета, обезбеђивати повратне ниформације од Националне службе за запошљавање и других релавантних субјеката о стеченим компетенцијама.

 

Подаци о висини школарине

Школарина се одређује на основу Правилника о мерама за утврђивање висине школарине и прижање услуга од 19.10.2017. године. Правилник обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру програма за једну школску годину, односно за 60 ЕСПБ. Школарином се утврђују трошкови студија одлуком Савета факултета, на основу предлога Наставно-научног већа. Висина школарине која је уговорена за цео ток студија не мења свој уговорени износ. Висина школарине утврђује се у еврима у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања и уплаћује се на рачун Факултета.