Увод у smart kartice

Смарт kartice нуде значајно виши ниво безбедности у односу на сама софтверска решења за реализацију функција: билатералне аутентификације, дигиталног потписа, безбедног чувања тајних података и логовања на систем. С обзиром да поседују меморију која је микропроцесорски заштићена од неауторизованог приступа, складиштење осетљивих информација као што су криптографски кључеви, дигитални сертификати, лозинке и друге форме личних информација на smart картицама је значајно безбедније него на другим медијумима (као на пример дискетама или мини ЦД медијумима). Смарт kartice такође могу реализовати асиметричне криптографске алгоритме за примену дигиталног потписа, као и комерцијалне симетричне алгоритме. Искуства из савремених Internet мрежа показала су да су smart kartice неупоредиво безбедније од софтверских система базираних на стандардним лозинкама. У савременим рачунарским мрежама предлажу се smart kartice за: генерисање дигиталног потписа, генерисање асиметричних кључева, за безбедну идентификацију субјеката и као портабилни носиоци јавних и тајних криптографских параметара. Картица садржи јавно доступни део и PIN (Personal Identification Number) кодом заштићени део меморије у којима се смештају криптографски параметри. Током овог уводног курса биће разматране могућности подела smart картица по различитим критеријумима, начинима израде картица, различитим могућностима коришћења, итд.

1506-uvod-u-smart-kartice