Вишеслојна архитектура заштите у савременим рачунарским мрежама

У оквиру овог курса анализирају се кључна питања безбедности у рачунарским мрежама и информационим системима. Анализирају се основне безбедносне карактеристике савремених рачунарских мрежа базиране на Internet технологијама и дат је приказ техника и криптографских протокола којима се наведени безбедносни проблеми решавају. Разматрају се трендови у заштити рачунарских мрежа, потенцијални напади, могући начини одбране, технологије заштите, стандардни криптографски алгоритми, дигитални потпис, дигитална енвелопа, PKCS стандарди и вишеслојна архитектура заштите. Описане су технике заштите на апликативном, транспортном и мрежном нивоу ISO/OSI модела које се базирају на примени инфраструктуре система са јавним кључевима. Поред тога, разматрана су софтверска, софтверско/хардверска и хардверска решења заштите. У том смислу, разматране су процедуре јаке аутентикације, као и примена токена, smart картица и HSM уређаја. Акценат је дат на приказу основних трендова у свету у развоју ових система, а приказана су и домаћа позитивна искуства у примени наведених техника и криптографских протокола.

1502-viseslojna-arhitektura-zastite-u-savremenim-racunarskim-mrezama