Писмено и усмено изражавање

Језик и језичка комуникација: језик, говор и комуникација вербалне и невербалне комуникације, одлике личне комуникативности. Правопис: велико слово, спојено и одвојено писање речи, интерпункција, транскрипција (прилагођено писање имена из страних језика), скраћенице. Књижевност и стилистика: књижевност као уметност и наука о књижевности, књижевни језик и језик књижевности, вишезначност, текст и контекст, стил и стилистика, функционални стилови. Писмено изражавање: увођење у технику писања, облици писменог изражавања, пословна и службена комуникација, обликовање текста у књизи, извештају, приказу и другим облицима, облици научне комуникације, облици новинске комуникације, књижевноуметничка комуникација. Усмено изражавање: особине јавног говорења, особине култивисаног говора, реторика и беседништво, ораторска комуникација, врсте говора, пословни разговор.