Информациони системи

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима и концептима из области информационих система и процесом развоја информационог система. Студенти се упознају са начинима и нивоима кориштења информација у организацији и како информациони систем омогућава побољшање квалитета, динамике и комептетивности. По завршетку курса, студент има знања о основним појмовима из подручја информационих система, да разме феномен информационог система, процесе и фазе његовог развоја и примене у пословним и организационим сврхама. Студенти поседују знања за учествовање у анализи процеса и података једноставног информационог система те поседују основна знања о безбедности и етичким постулатима у овој области.

Теоријска настава

Увод у информационе системе. Архитектура информационог система. Информациони системи у организацији и пословању. Модели развоја информационог система. Функционално моделовање. Информационо моделовање. Технике структурне систем анализе (снимање стања, дијаграми процеса, мини спецификације, речник података). Релационо моделовање трансакционих података. Системи за управљање базама података. Стандардизација у пројектовању информационих система. CASE алати: појам и врсте. Имплементација информационих система. Употреба и одржавање информационих система. Аналитичка обрада. Информациони системи за подршку одлучивању. Интелигентни информациони системи. Дефиниција, компоненте и врсте. Основе електронског пословања. Безбедност информационог система. Мерење успешности информационог система. Етички принципи у области информационих система.

Практична настава

Структурна систем анализа са примерима. Структура и садржај речника података. Основе моделирања података. Примери пројектовања релационих база података. Прављење табела. Примери за упитни језик SQL. Разрада студија случајева неких информационих система, Анализа поједних модула и доступних софтверских пакета.