SQL програмирање

Циљ и исход предмета

Стицање знања и вештина за пројектовање и имплементирање база података коришћењем SQL Server платформске технологије и SQL језика за прављење упита. По завршетку предмета студент ће познавати синтаксу SQL-а. Знаће да користи разне корисничке фунције и тригере. Моћи ће да креира и мења базе података и табеле. Биће упућен у начине руковања кључевима, писања скриптова и рада са ускладиштеним процедурама, функцијама, погледима, окидачима и трансакцијама.

Теоријска настава

Концепт база података. Системи и модели база података. Нормализација података. Животни циклус база података. Дизајн база података ( ER модел, релациони модел, мапирање ER модела у релациони, нормализација података). SQL упитни језик. Наредбе за манупулисање подацима, наредбе за контролне и управљачке функције, наредбе за дефинисање објеката у бази података. Интегритет података, индекси и оптимизација упита; управљање трансакцијама и конкурентношћу; окидачи; перформансе база података и подешавања; обрада упита и планови извршења; сигурност података; прављење резервних копија и опоравак база података; дистрибуирани системи база података.

Практична настава

Основе програмирања у SQL упитном језику (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE; SQL JOIN оператори; GROUP BY, SUM; SET оператори; CREATE, ALTER, DROP). Креирање база и управљање базама података и њиховим компонентама. Имплементирање интегритета података. Планирање коришћења индекса. Прављење и одржавање индекса. Прављење, коришћење и одржавање погледа. Имплементирање кориснички дефинисаних функција. Дизајнирање, израда и коришћење ускладиштених процедура. Израда и имплементирање тригера. Оптимизовање перформанси упита. Анализирање упита. Управљање трансакцијама и закључавањима ради обезбеђивања конкурентности и опорављивости података.