Microsoft технологије за приступ подацима

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знање о карактеристикама и начину функционисања Мајкрософтовог еко-система за приступ подацима (ADO.NET, EF), као и овладавање техникама битним за пројектовање и реализацију .NET апликација за приступ подацима. По завршетку курса, студент има основна и напредна знања и вештине о разноврсним појмовима, приступима и програмским оквирима у анализи и коришћењу система података које обезбеђују Мајкрософтове технологије и технике за рад са подацима. Знање и вештине се огледају у писању програмског кода за рад са подацима и коришћење Visual Studio развојног окружења.

Теоријска настава

Архитектура Мајкрософтових технологија за приступ подацима: ADO.NET, Entity Framework, LINQ. Добављачи података. Конекције. Команде. Адаптери. Трансакције. Концепт развезаних података. Концепт мапирања релационих података у објекте (ORM). Архитектура Entity Framework-а. Entity Data Model. Фамилија LINQ добављача података. Читање и писање XML података.

Практична настава

Повезивање са изворима података, укључујући базе и друге формате података: SQL Server, Access, Oracle, OLE DB, ODBC, MySQL, XML. Класе Connection, Command, DataAdapter. Скупови података: DataReader, DataSet. Рад са класама DataTable, DataView, DataColum, DataRow, DataRelation. Филтрирање, сортирање, ограничења. Коришћење Entity Framework за интеракцију са складиштима података. Изградња Entity Framework модела помоћу графичких алата у Visual Studio окружењу. Анализа информација преко различитих LINQ провајдера: LINQ 2 Objects, LINQ 2 SQL, LINQ 2 DataSets, LINQ 2 XML, LINQ 2 Entities, Parallel LINQ. Повезивање података са Windows и Web апликацијама и приказ у текстуалним и графичким компонентама.