Алгоритми

Методи дизајнирања алгоритама: похлепни алгоритам (Huffman-ови кодови), динамичко програмирање (најдужа заједничка подсеквенца), завади па владај (множење матрица, транзитивно затворење). Анализа алгоритама: рекурентне методе, анализа најгорег случаја, анализа просечног случаја (пример: quicksort), амортизована комплексност. Алгоритми из теорије бројева: целобројни (највећи заједнички делилац, модуларна аритметика), FFT, полиномска и целобројна аритметика. Алгоритми на графовима (обилазак графа, накраћа растојања, стабла разапињања). Алгоритми везани за проток у мрежама. Алгоритми за упаривање речи. Остале алгоритамске парадигме: паралелни алгоритми (Pointer Jumping, префиксне суме, рангирање листи, сортирање), дистрибуирани алгоритми (Byzantine Agreement). Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад који обухвата евентуално писање рада из области теорије алгоритама.