Комбинаторна оптимизација

Целобројни полиедри. Методе одсецања. Методе гранања и ограничавања. Методе имплицитне енумерације. Оптимална стабла и путеви. Минимална разапињућа стабла и похлепни алгоритми. Одређивање најкраћег пута. Протоци у мрежама. Одређивање максималног протока. Одређивање протока са минималном ценом. Симплекс метода на мрежама. Оптимална спаривања. Спаривање у бипартитним графовима. Спаривање у произвољним графовима. Спаривање у тежинским графовима. Проблем максималног спаривања. Хамилтонови путеви и проблем трговачког путника. Разне релаксације проблема трговачког путника: Lin-Kernighan хеуристика. Проблем више трговачких путника.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079