Карактеризација полупроводника

Преглед полупроводничких технологија. Структурна карактеризација. Дифракција X зрака (XRD), дифракција нискоенергетских електрона (LEED) , рефлективна дифракција високоенергетских електрона (RHEED), микроскопија атомских сила (AFM), скенирајућа тунелска микроскопија (STM), скенирајућа електронска микроскопија (SEM) , трансмисиона електронска микроскопија (TEM) , спектроскопија са повратним Радерфордовим расејањем (RBS , енергетски дисперзивна анализа X зрака (EDX), Оже електронска спектроскопија (AES), спектроскопија на бази губитака енергије електрона (EELS), масена спектроскопија емисијом секундарних јона (SIMS), фотоелектронска спектроскопија на бази X-зрака (XPS). Електрична карактеризација: мерење отпорности, мерење Hall ефекта, мерење струјно–напонских и капацитивно–напонских карактеристика, дубока транзијентна спектроскопија (DLTS) . Оптичка карактеризација. Оптичка трансмитанса, елипсометрија, фотолуминисценција, Раманова спектроскопија, инфрацрвена спектроскопија са Фуријеовом трансформацијом.