Квалитет софтвера

Култура и етика софтверског инжењерства. Вредност и цена квалитета. Модели и карактеристике квалитета (квалитет софтверско инжењерског процеса, квалитет софтверског производа). Побољшање квалитета. Обезбеђење софтверског квалитета. Верификација и валидација. Рецензије и ревизије (менаџмент рецензије, техничке рецензије: исказ о циљевима, специфични софтверски производ, специфични план управљања пројектом; инспекције; пролаз-кроз: налажење аномалија, побољшање софтверског производа, разматрање алтернативних имплементација, оцена усаглашености са стандардима и спецификацијама;  ревизије).  Захтеви око софтверског квалитета, фактори утицаја:  домен система у којем ће се софтвер извршавати (критични ниво безбедности, критична за мисију, пословно критични), системски и софтверски захтеви, комерцијалне (спољашње) или стандардне (унутрашње) компоненте које ће бити коришћене у систему, специфични софтверско инжењерски апликациони стандарди, методе и софтверски алати који ће бити коришћени за развој и одржавање, као и за оцену квалитета и побољшање, буџет,  особље, организација пројекта, планови и распоређивање свих процеса, планирани корисници и начин коришћења система, интегритет система; поузданост; интегритет софтвера. Карактеризација дефекта. Управљање квалитетом софтвера.  Статичке технике.  Технике уз интензивно ангажовање људи.  Аналитичке технике.  Динамичке технике.  Мерење квалитета софтвера. Интерпретација измерених резултата: статистичке (на пример Парето анализа, табеле извршавања, дисперзија, нормална дистрибуција), статистички тестови (на пример биномни тест, hi-квадрат тест) тренд-анализа, предвиђање (на пример методи поузданости).

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079