Системи засновани на знању

Формални језик у пропозиционалној логици. Семантичка правила. Израчунавање истинитосних вредности пропозиционалних формула.  Истинитосне таблице. Семантичка стабла.  Теорија доказа.  Клаузуле и нормалне форме.  Алгоритам Дејвиса и Путнама. Принцип резолуције. Неклаузална резолуција. Теорема о компактности. Логика првог реда. Језик.  Пренекс нормалне форме. Сколемовске форме. Клаузалне форме. Хербрандова теорема. Резолуција у логици првог реда. Стратегија избрисавања. Методи матричних доказа. Аксиоматски системи. Јасност и комплетност пропозиционалне логике. Природна дедукција. Предикатски рачун. Докази, модели, алгоритми и израчунљивост. Репрезентација знања. Логичка репрезентација. Системи производње. Репрезентација мреже. Оквири. Концептуални графови. Објектни модел података и систем базе података. Дедуктивне базе.  Семантика дедуктивних база података.  Дефинитивна база.  Негација.  Тровалентна логика. Немонотоно закључивање. Стандардна логика. Модел закључивања које се може ревидирати. МекДермотова немонотона логика. Аутоепистемолошка логика. Закључивање у условима неизвесности. Теорија вероватноће. Мрежа веровања. Теорија Демпстера и Шафера. Вероватносне логике. Модалне логике. Пропозиционална модална логика. Валуација и таутологије. Теорија доказа. Вишемодални језици. Методи доказа у модалној логици. Докази резолуцијом. Превођење у клаузалне форме. Методи доказа помоћу таблице.  Темпорална логика.  Захтеви темпоралне логике.  Темпорална логика у времену гранања.  Ограничено и неограничено време. Линеарно време. Густо време. Темпорална логика базирана на густом времену. Темпорална модална логика првог реда. Мета-системи. Мета-програмирање. Репрезентација типова. Мета-логички предикати. Мета-интерпретатор.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079