Основи електронике

Основни појмови о електрицитету. Електрично поље. Потенцијал. Проводници и диелектрици. Кола са сталним струјама. Први и други Кирхофов закон. Методи решавања једначина електричног кола: метод контурних струја и метод потенцијала чворова. Тевененова и Нортонова теорема. Магнетско поље. Магнетски флукс. Основни закони. Међусобна индуктивност и самоиндуктивност. Кола са простопериодичним струјама. Представљање простопериодичних електричних величина помоћу фазора и комплексног рачуна. Методи решавања кола са простопериодичним побудама. Проста RLC кола. Основни појмови о прелазним режимима. Временски и фреквенцијски домен. Фуријеови редови и Фуријеова трансформација. Основи физике полупроводника. Диода. Појам радне тачке. Транзистори са ефектом поља. Појам појачања, улазне и излазне отпорности. Основне појачавачке спреге. Биполарни транзистори. Основне појачавачке спреге. Диференцијални појачавач. Операциони појачавач. Основне примене операционих појачавача.