Напредна математичка анализа

Представљање кривих у равни и простору и површи у простору. Функције више променљивих: непрекидност, парцијални изводи, градијент, екстремуми, Тејлорова формула. Двојни интеграли и њихове примене. Криволинијски интеграли. Комплексна анализа: комплексне функције, диференцијабилност, аналитичке функције и њихове особине, интеграција, комплексни степени редови, теорема о остацима и примене. Фуријеови редови. Лапласова и Фуријеова трансформација.