Рачунарске мреже

Увод у рачунарске мреже. Основни концепти умрежавања. Најважније примене рачунарских мрежа. Мрежни софтвер: хијерархија протокола, однос протокола и сервиса, сервиси са успостављањем и без успостављања везе. OSI референтни модел. TCP/IP референтни модел. Поређење OSI и TCP/IP референтног модела. Појединачно о слојевима по OSI моделу. Апликативни слој: DNS – domain name servis; E-mail: архитектура и сервис, формати и трансфер порука; WWW – world wide web: архитектура, статичке и динамичке wеб датотеке; HTTP; FTP – file трансфер протокол. Транспортни слој: Сервиси транспортног слоја. TCP и UDP протокол. Мрежни слој. Сервиси мрежног слоја: Виртуелна кола и кола датаграма. Алгоритми рутирања. Алгоритми за контролу загушења. IP протокол. Слој за приступ медијуму: проблем алокације канала и вишеструког приступа у мрежама. Најважнији протоколи за контролу вишеструког приступа: ALOHA, протокол са детекцијом носиоца, протоколи за избегавање колизије, WLAN протоколи. Ethernet: систем каблова, ethernet особине, комутирани ethernet, брзи ethernet, gigabit ethernet. Кодови за детекцију и корекцију грешке. Остали протоколи слоја за пренос података. HDLC. PPP.