Вероватноћа и статистика

Основни појмови теорије вероватноће и примена комбинаторике. Условна вероватноћа. Случајне променљиве и случајни вектори.  Нумеричке карактеристике.  Карактеристичне функције.  Граничне теореме (закони великих бројева и централна гранична теорема).  Елементи статистике (оцене параметара,  тестирање хипотеза).  Monte Carlo методи.