Компресија података

Технике компресије. Моделовање и кодовање. Huffman-ови кодови. Golomb-ови кодови. Rice-ови кодови. Tunstall-ови кодови. Аритметичко кодовање. Технике на бази речника. Апликације: Unix compress, GIF, модемска компресија v.42 bis. Предиктивно кодовање.  Динамичка Марковљева компресија.  Компресија са губицима. Критеријуми дисторзије.  Скаларна квантизација. Униформна квантизација. Адаптивна квантизација. Неуниформна квантизација. Ентропијска квантизација. Векторска квантизација. Linde-Buzo-Gray алгоритам. Структурирана векторска квантизација. Диференцијално кодовање. DPCM. Делта модулација. Кодовање говора. Кодовање слике. Кодовање путем трансформације. Квантизација и кодовање трансформационих коефицијената. Примена на компресију слике – JPEG. Примена на компресију аудио сигнала. Кодовање у подопсегу. Примена на кодовање говорног сисгнала – G.722. Примена на кодовање аудио сигнала – MPEG аудио. Примена на компресију слике. Wavelet компресија. JPEG 2000. Шеме анализе и синтезе. Видео компресија. Компресија покрета. Алгоритми за видео конференције и видео телефоне – H.261. Асиметричне апликације – MPEG (1, 2, 4 и 7).