Дизајн и анализа алгоритама

Анализа алгоритама. Примери доказа исправности алгоритама. Асимптотска анализа најгорег или просечног случаја. Асимптотске ознаке О, о, ?, ?. Временска и просторна сложеност. Израчунавање коначних сума, рекурентне релације, основна теорема. Динамичко програмирање. Алгоритамске стратегије. Алгоритми грубе силе. Похлепни (greedy) алгоритми. Рекурзивна стратегија заснована на разлагању (divide-and-conquer). Претрага (backtracking), гранање са одсецањем (branch-and-bound), хеуристике. Тражење узорка у тексту. Примери нумеричких алгоритама. Имплементација рекурзије. Свођење репне рекурзије (tail recursion) на итерацију.