Препознавање говора

Моделовање говора. Обрада акустичког сигнала. Одабирање, A/D конверзија и уоквиравање. Филтрирање и употреба прозорске функције. Фуријеова трансформација и спектар снаге улазног сигнала. Промена фреквентне осе и филтрирање по мел скали. Прелаз у логаритамски домен. Инверзна косинусна трансформација, кепстрални коефицијенти и њихови временски параметри. Вектори својстава акустичког сигнала. Марковљеви модели. Скривени Марковљеви модели (HMM). Мешавине Гаусових расподела. Акустички модели. Фонетско моделовање. Робусност у односу на околину (бука, шум, ехо). Полуконтинуални HMM, везивање стања и кластеровање. Тренирање HMM-a. Baum-Welch и Forward-Backward алгоритми. Нормализација говора. Језички модели. N-gram усредњавање. Основна претраживања. Временски синхроно Viterbi Beam претраживање. Stek i A* претраживање. Рад са великим речником. Претраживање по стаблу са језичким моделима. Претраживање на основу граматике. N-multipass претраживачке стратегије. Примена у интеракцији човек-рачунар.