Складишта података

Место и улога складишта података (DW) у информационом систему савременог предузећа, основни појмови (data cubes, data marts, multidimensional modeling, OLAP, FASMI test, ...), моделирање складишта података, ETL (Extraction Transformation Loading) процес и алати, интеграција са ERP и осталим трансакционим системима. Појам ”меких” података и примена fuzzy logic концепата у дизајну data mart-ова и ETL процеса. DW менаџмент, алати крајњег корисника (примери: Panorama NovaView,Tableau, Excel) и основне операције (drill-up/down, slice/dice), напредни алати, алати за аутоматску класификацију (data mining). Основни димензионални модели за анализу пословања. Web “click stream” data mart-ови. KPI (Key Performance Indicators) и концепт dashboard-а. Елементи BSC (Balanced ScoreCard) методологије стратешког управљања и њихова имплементација коришћењем DW. Демонстрација теоријских концепата коришћењем Microsoft аналитичких и интеграционих сервиса. Реализација основних модела за праћење пословања. Реализација ETL процеса (IS Workflow) и неколико једноставнијих data mart-ова.