Инжењерске методе оптимизације

Основи оптимизације: поставка и класификација проблема оптимизације. Целобројно програмирање: Гомори метода одсецања, "branch and bound" алгоритам, бинарно и "mixed-integer" програмирање. Генетски алгоритам за дискретно програмирање. Динамичко програмирање. Директне методе делимичног претраживања. Глобална оптимизација. Монте Карло метода: метода статистичког узорковања; рачунарске симулације. Теорија игара. вишекритеријумска оптимизација: Парето оптимизација. Примене у пројектовању дигиталних филтара, дигиталних предиктивних система управљања, оптималне расподеле силе код роботских система и вишекорисничке детекције у бежичним комуникационим каналима.