Бежичне сензорске мреже

Циљ и исход предмета

Упознавање са принципима рада бежичних сензорских мрежа. Стицање знања о могућностима и ограничењима система бежичних сензорских мрежа. Кандидат је у стању да пројектује системе бежичних сензорских мрежа за различите примене. Студенти анализирају карактеристике бежичних сензорских мрежа у мери потребној за интеграцију оваквих система у шире информационе системе.

Теоријска настава

Дефиниција бежичних сензорских мрежа. Хардверска структура чворова у бежичним сензорским мрежама. Архитектура система бежичних сензорских мрежа. Протоколи рутирања. Развој апликација за бежичне сензорске мреже. Оперативни системи и софтверске парадигме. Сигурност, поузданост, и отпорност на отказе. Машинско учење у бежичним сензорским мрежама. Енергетска ефикасност на нивоу чворова и целог система.

Студијски истраживачки рад

Анализа и пројектовање бежичних сензорских мрежа у различитим сценаријима. Кроз студијски истраживачки рад студент, проучавајући научне часописе и осталу литературу самостално продубљује градиво са предавања. Уз рад са наставником студент се оспособљава за самостално писање научног рада.