Дата центар инфраструктура

Архитектура традиционалног дата центра: Трослојна (енгл. 3-tier) архитектура: структура, предности и недостаци. Класична филозофија дизајнирања система за заштиту од отказа. Серверска виртуелизација као основна иновација. Феномен доминантног ”попречног” саобраћаја (енгл. east-west) и ограничења традиционалне архитектуре. Уска грла система и неоптимална искоришћеност ресурса. Комплексност и потреба за променом архитектуре. Основне карактеристике рачунарства као услуге: NIST дефиниција и пет атрибута. Феноменологија појаве клауд сервиса и економија као основни покретач. Еволуција од почетне иновације до пружања инфраструктуре као услуге. Модалитети услуга/сервиса: Инфраструктура (IaaS), Платформа (PaaS) и Апликација (SaaS) као сервис. Примери типичних клауд услуга и њихово коришћење као градивних блокова при дизајнирању система. Оптимални хибридни модел као комбинација дата центра и услуга у облаку. Предности и ограничења рачунарства као услуге: фокус на примарну делатност, континуиране иновације, укупна цена система током целог периода експлоатације, питање безбедности, локалности података, регулативе и контроле. Технолошке компоненте и концепти рачунарства као услуге:

Основе софтверски дефинисаних, дистрибуираних система и филозофија дизајнирања за отказ (енгл. design for failure). Аутоматизација: оркестратори, управљачки портали, управљање конфигурацијом сервиса, REST API. Виртуелизација мрежа: open vswitch, NFV, VNF. Дистрибуирани, хоризонтално скалиран (енгл. scale-out) сториџ систем. Серверска инфраструктура као програмски код (енгл. Infrastructure as a Code) и пратећа филозофија ”Pets vs Cattle”. Контејнерска инфраструктура. Типови апликација и утицај на инфраструктуру: Дизајн традиционалних монолитних апликација. Основи микросервисне апликативне архитектуре. Хиперконвергирани системи и смањивање комплексности: Технолошке основе HCI инфраструктуре (Hyper-Converged Infrastructure). Концепт инфраструктуре као модуларних градивних блокова. Безбедности аспекти и практичне мере заштите. Људски фактор као главни узрок. Филозофија ”сигурности по дизајну” (енгл. security by design). Безбедност у облаку наспрам сопственог дата центра. Начини и преглед техника заштите: контрола приступа, шифровање података, заштита инфраструктуре, заштита оперативног система и апликативног окружења, алати за логовање и мониторинг. Практични аспекти администрације и употребе рачунарства као услуге. Преглед функција хибридних управљачких портала (CMP - Cloud Management Portal).