Знања

На докторском студијском програму Рачунарске науке студенти стичу следећа знања:

  • Решавање проблема употребом линеарног и целобројног програмирања,
  • Ефикасна употреба матричних операција,
  • Пребројавање, елементи комбинаторних конструкција, комбинаторних алгоритама и дискретне оптимизације,
  • Карактеризација оптималних решења и налажење ефикасних алгоритама за оптимизационе проблеме над дискретним структурама,
  • Стандардне методе за решавање комплексних проблема и коришћење апроксимативних и вероватносних алгоритама,
  • Критичка анализа постојећих решења и синтеза оригиналних решења у области теорије алгоритама, теорије графова, математичког програмирања и комбинаторне оптимизације.