Увод у музичку продукцију

Циљ и исход предмета

Упознавање са основама теорије музике, тј. фундаменталном музичком терминологијом и основама акустике звука. На крају процеса учења а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да студент овлада базичном теоријом музике. Посебна пажња се посвећује музичкој терминологији и законима акустике. Студенти се оспособљавају за усавршавање у области музичке продукције.

Теоријска настава

Концепти музике; Анализа песме и композиције; Музичке форме и облици; Појам музичких интервала и њихових међусобних односа; Појам сонограма и фреквентног опсега различитих музичких инструмената; Појам фреквенције интензитета и боје звука; Критичко слушање; Појам дигиталног и аналогног аудио сигнала; Дигитални домени аудио формата; Токови аудио сигнала; Појам квалитетног звука; Аликвоти и аликвотни низ; Музичка нотација.