Основи анимације

Циљ и исход предмета

Циљ је да се студенти сазнају основна начела, односно базичне поступке и медије израде анимације. Циљ предмета је оспособљавање студената за истраживачки рад и усавршавање у области анимиране графике. На крају процеса учења, а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да студенти разумеју феномен софтверски генерисане анимације. Циљ је да сазнају развојне линије и корелације врста анимације. Уводе се у праксу дводимензионалне анимације. Допунски, студенти се информишу о одабраним остварењима из историје анимираног филма.

Теоријска настава

Историја анимације; Основна терминологија и подела; Основни елементи израде аналогне и дигиталне анимације; Простор и време у анимацији; Аудио-визуелна синтеза у анимацији; Употреба илустрације у анимацији; Фрејм по фрејм анимација; Експеримент у анимацији; Објектна анимација; Технике ротоскопије; Проблеми снимања и монтаже анимације; Упоредна анализа одабраних референци из домена (историје) анимације; Остварења домаћих аутора.

Практична настава

Упознавање традиционалне и дигиталне анимације кроз сет вежби; Основне функције програма Dragonframe (формирање фрејма путем фотографије, временска линија у програму, манипулација анимиране секвенце, рендеринг фрејмова анимираног материјала); Фрејм по фрејм анимација; Анимирање неживих предмета; Анимирање карактера од глинених маса; Основне функције програма Adobe Animate (основне функције алата и поставка сцене, рад са временском линијом, повезивање и манипулација кадрова, манипулација елемената битмапе и њихова анимација); Карактери у анимацији; Вокализација карактера; Синестезијски ефекти.