Обликовање сцене

Циљ и исход предмета

Циљ изучавања предмета је стицање базичних знања у домену теорије и праксе сценске архитектуре, технике и дизајна. Студенти сазнају начела сценског дизајна. Оспособљавају се за разумевање и поређење трендова у онбликовању сценске слике. Сазнају интердисциплинарни карактер сценског дизајна, односно корелације архитектонских и позоришних елемената код креирања сценског догађаја. Уводе се у сценску архитектуру и технику.

Теоријска настава

Студенти уче одлике (елемената) сценске слике. Уче о сценском дизајну као интердисциплинарној уметничкој пракси која интегрише архитектуру, те позоришне и визуелне уметности. Уче основне појмове сценографије и стандарде креирања сценске слике код различитих сценских догађаја. Уче медије сценског дизајна. Упознају се са позоришним и ванпозоришним праксама сценског дизајна.

Практична настава

Студенти (кроз практичне вежбе) креирају однос простора и догађаја. Одређену драмску радњу доводе у везу са избором и обликовањем простора, тј. стављају место у функцију радње.