Мултимедијални рачунарски системи 1

Циљ и исход предмета

Упутити студенте у основе мултимедијалних рачунарских система, превасходно као глобалних мултимедијалних платформи. Предмет Мултимедијални рачунарски системи 1 (уз предмет Дизајн и информационе технологије 2) треба да пружи знања неопходна за реализацију уметничких и комерцијалних пројеката који користе веб као медиј дистрибуције. Студенти су у стању да функционоално повежу (међусобно прилагоде) хетерогене аудио-визуелне форме и мултимедијалне рачунарске системе. Познају природу веба као дистрибуираног медија и медија за дистрибуцију мултимедијалних садржаја. Умеју да осмисле и реализују мултимедијалне пројекте који се ослањају на веб као инфраструктуру и медиј.

Теоријска настава

Студенти се упознају са својствима хардвера, мрежа и софтвера која им омогућавају ефикасну употребу у контексту креације и дистрибуције мултимедијалних садржаја посредством веба. Анализирају предности и мане различитих рачунарских система и пакета програма како би били у стању да оптимално осмисле и реализују сопствене мултимедијалне пројекте. Уче да користе широки дијапазон софтверских и хардверских решења у циљу стварања јединственог комерцијалног или уметничког производа.

Практична настава

Практична настава прати садржаје из теоријске наставе. Студенти се уче да моделирају, симулирају и реализују мултимедијалне сервисе, ресурсе и пројекте.