Илустрација у дигиталној уметности

Циљ и исход предмета

Студенти се оспособљавају за употребу класичних и савремених медија илустровања у контексту дигиталне уметности. Предмет (као изборни) даје могућност да студенти оријентисани ка илустрацији стекну шири увид у савремене тенденције илустровања, и то у контексту графичког оглашавања, анимације и дигиталне уметности. Оријентишу са ка савременој софтверској и хардверској инфраструктури у домену илустрације. Студенти утврђују или иновирају начине транспоновања класичног цртежа у векторску и растерску графику, и раде на сукцесивним илустраторским серијама. Оспособљавају се за компаративну анализу савремених тенденција. Посебно, студенти се оспособљавају за расправу појма ауторства у контексту софтверски генерисане илустрације.

Теоријска настава

Илустрација у контексту нових медија (метамедија); Илустрација као метамедијска пракса; Специфичности рада са софтверским алатима (извођење квалитета на основу стања базе података). Софтверска и хардверска инфраструктура; Илустрација - утилитарна или авангардна уметност; Цртачко апстраховање и векторска графика; Композитна дигитална слика и класично сликарство. Авангарда нових медија. Илустрација и савремена уметност. Напредне функције програма Adobe Illustrator & Adobe Photoshop.

Практична настава

Кроз практичне вежбе (сукцесивне илустраторске опусе) студенти усавршавају илустраторске компетенције у контексту графичког дизајна и дигиталне уметности.