Докторски уметнички пројекат – израда и одбрана дисертације

Циљ предмета

Израдом докторске дисертације студенти стичу научно и уметничко искуство за креативан рад, писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резулатате до којих се дошло, као и да даје нов уметнички допринос развоју уметности и примени својих истраживања у пракси. Поред тога, циљ израде и одбране докторске дисертације је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној форми јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме.


Исход предмета

Оспособљавање студената за постизање уметничких способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама из тематике докторске дисертације. Студент се такође оспособљава и за самостално решавање теоретских и практичних проблема, разумевање и употребу савремених знања, способност праћења савремених достигнућа, независно и креативно деловање, повезивање знања из различитих области и примену, решавање проблема употребом научних метода, извођење симулација и експерименталних истраживања, престављање и дискусију резулатата истраживања, комуникацију на професионалном нивоу у писању и саопштавању истраживачких резулата кроз писану форму докторске дисертације и њену јавну одбрану.


Садржај предмета

Писање и саопштавање истраживачких резулата у форми докторске дисертације. Студент врши завршну техничку обраду докторске дисертације. Укоричене примерке доставља комисији за оцену и одбрану. Студент усмено брани докторску дисертацију. Поступак јавне одбране докторске дисертације уређује се општим актом Рачунарског факултета у Београду.

Докторски уметнички пројекат – припрема

Циљ предмета

Циљ је разрада обликовних поступка у вези докторског уметничког пројекта, те разрада експланторних и интерпретативних поступака који се успостављају и развијају као ауторефлексивно поетско писмо (теорија уметника) и као оперативно кретање одређеним теоријским системима релевантним за предмет докторске дисертације.


Исход предмета

Студенти стичу специфично-предметне компетенције у контексту обликовања и разумевања дигиталних мултимедија, односно УX дизајна, генеративне уметности, интерактивне партиципативне уметности, ВР уметност, те (изборно) анимације, фотографије, графичког дизајна, сликарства, дизајна звука, амбијенталне уметности, вишемедијске уметности и концептуалне уметности.


Садржај предмета

Студијски истраживачки рад

Студенти раде на докторском уметничком пројекту који садржи теоријско (писано) објашњење и ауторска дела из области дигиталних мултимедија (UX дизајна, генеративне уметности, интерактивне партиципативне уметности и VR уметност). Рачунају на – код реципијената – потенцијално истовремен доживљај разнородних и кумулативних садржаја. Отуд конципирају амбијенталне поставке, и, уједно, антиципирају бихевиоралне ситуације и перцептивне перформансе у стварном или виртуелном простору представљања докторског уметничког пројекта.

Докторски уметнички пројекат – уметничко-истраживачки рад

Циљ предмета

Циљ је да се, у вези докторског уметничког пројекта, оствари: 1) критика и коректура уметничких резултата, 2) критика и коректура теоријских (експланторних и интерпретативних) резултата, 3) припрема одбране дисертације.


Исход предмета

Студенти завршавају докторске академске студије и доказују опште компетенције у области мултимедијалног обликовања. Доказују оспособљеност за сувисло и стваралачко деловање према одређеној сврси обликовања. Доказују оспособљеност за теоретизацију дигиталне уметности, те критику намене и расправу контекста употребе мултимедијалног дизајна. Доказују оспособљеност за усавршавање и индивидуални и тимски рад у различитим областима уметности и дизајна. Демонстрирају изузетне компетенције у струци обликовања и разумевања мултимедијалног дизајна (multimedia design), дигиталне уметности (digital art), UX дизајна (user experience design), генеративне уметности (generative art), интерактивне и партиципативне уметности (interactive and participatory art) и VR уметност (virtual-reality art). Демонстрирају знање из бласти анимације, фотографије, графичког дизајна, сликарства, дизајна звука, амбијенталне уметности, вишемедијске уметности, концептуалне уметности и теорије уметности.


Садржај предмета

У сарадњи са руководиоцем студијског програма и ментором студенти решавају обликовне задатке у домену докторског уметничког пројекта и дају објашњења исхода рада. Студенти окончавају докторске академске студије пројектом који садржи одговарајуће теоријско (писано) објашњење и ауторска дела из неке од наведених области: 1) мултимедијални дизајн, 2) дигитална уметност, 3) UX дизајн, 4) генеративна уметност, 5) интерактивна и партиципативна уметност, 6) VR уметност. Број ауторских дела, естетске референце, те обликовне узоре, поступке и решења, студенту сугерише ментор.

Докторски уметнички пројекат – теоријске основе и уметнички квалификациони испит

Циљ предмета

Циљ је да студенти одаберу методе и технике релевантне за писања завршног рада на докторским академским студијама. Циљ је да дефинишу естетске референце и обликовне узоре, те пројектују (испланирају) обликовне поступке и решења у вези докторског уметничког пројекта.


Исход предмета

Студенти доказују опште компетенције у области мултимедијалног дизајна и дигиталне уметности, али и компетенције из (других) специфичних областу савремене уметности. Дефинишу тему дисертације, те доказују оспособљеност за извођење докторског уметничког пројекта. Критички промишљају и сувисло (писмено) образлажу сопствену уметничку праксу. Овладавају техничко-методолошким поступцима писања теоријских радова.


Садржај предмета

Студијски истраживачки рад

Студенти дефинишу сопствене метатеоријске позиције и конципирају теоријско објашњење докторског уметничког пројекта. Истражују и теоретизују теме релевантне за дисертацију. Одређују теоријске диспозитиве (успостављају проблемске релације и дефинишу тему пројекта). Граде интердисциплинарно детерминисан језик или дискурс релевантан за тему докторског уметничког пројекта. Дефинишу обликовне узоре релевантне за дизајн штампане форме дисертације, односно за графички дизајн докторског уметничког пројекта. Планирају обликовне поступке и решења апропо докторског уметничког пројекта.

Синхронизација слике и звука

Циљ предмета

Упознавање са различитим врстама мултимедијалних пројеката код којих је кључна синхронизација слике и звука. Оспособљавање за синхронизацију слике и звука.


Исход предмета

На крају процеса учења, а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да студент овлада различитим манипулативним техникама у вези међусобног прилагођавања слике и звука, а зарад креирања неке специфичне медијске целине.


Садржај предмета

Теоријска настава

Анализа слике и звука; Различите врсте прилагођавања ових медија; Синхроне и асинхроне технике; Манипулација временског растојања између слике и звука; Индивидуалне технике рада на слици и звуку зарад склапања целокупног пројекта у јединствену мултимедијалну презентацију.

Студијски истраживачки рад

Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад који, поред проучавања лтературе, обухвата и рад на софтверима Pro Tools и Final Cut Pro X ради симбиозе слике и звука у јединствену целину.

Концептуална уметност

Циљ предмета

Циљ је да студенти сазнају одлике и линије развоја концептуалне уметности. Циљ је да дефинишу концептуални оквир сопствене уметничке праксе.


Исход предмета

Студенти се оспособљавају за концептуално мишљење (у контексту савремене уметности). Одређују се према појму интуиције, узимајући да уметничко дело, као интуитивна и концептуално интересантна игра, тражи луцидан захват апстраховања, а не обликовне плеоназме. Концептуални рад узимају као медијски неограничен (отворен). Узимају да се свако уметничко дело темељи на концептуалном поретку идеја. Посебно, одређују се према хибридној и глобалној природи нових медија.


Садржај предмета

Теоријска настава

Протоконцептуализми; Игра као иронијски (дишановски и витгенштајновски) приступ уметности; Концепт као идеја, појам, замисао, мисаони план, пројекат или програм; Концептуална уметност као ауторефлексивни, аналитички, критички и прототеоријски покрет; Флуксус; Јозеф Бојс; Минимална и постминимална уметност; Концептуална уметност; Контексти и процедуре концептуалне уметности; Постконцептуална уметност; Неоконцептуализам, симулационизам, неекспресионизам; Уметност у доба културе; Уметност и кустоске праксе; Уметник, галерија, музеј; Контекстуално одређење значења уметности. Југословнеска концептуална уметност.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из историје концептуалне уметности и дефинишу сопствене естетске позиције, односно креирају концептуални оквир докторског уметничког пројекта. Врше примену резултата теоријских истраживања концептуалне уметности на одређена подручја савремене (дигиталне) уметности.