Упис на Мастер студије

Мастер студије трају једну годину и носе 60 бодова по ЕСПБ. Упис на мастер студије је до 01. новембра, а истога дана почиње и настава. На Рачунарском факултету изводе се следећи мастер програми:

» Рачунарске науке,
» Рачунарско инжењерство,
» Софтверско инжењерство,
» Информациони системи,
» Рачунарски дизајн.

Услови уписа на мастер студије:

 • На студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство и  Информациони системи могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од најмање четири године (240 ЕСПБ),
 • На студијски програм Рачунарски дизајн могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ) на уметничким академијама и факултетима, и то у области графичког дизајна, web дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије, костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства, графике и вајарства.

На мастер академске студије може се уписати:

 • Рачунарске науке - 15 кандидата,
 • Рачунарско инжењерство - 15 кандидата,
 • Софтверско инжењерство - 15 кандидата,
 • Информациони системи - 15 кандидата,
 • Рачунарски дизајн - 20 кандидата.

Право уписа на мастер студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма.

Ранг листа кандидата приликом уписа за студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство и  Информациони системи одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата. 

Ранг листа кандидата приликом уписа на студијски програм Рачунарски дизајн врши се на основу квалитета радова ауторских дела кандидата, резултата теста познавања визуелних уметности, као и на основу успешности студирања на основним академским студијама. Кандидат на пријемном испиту може максимално да добије 60 бодова, на основу успешности студирања 40 бодова, а да би уписао студије, мора да сакупи најмање 51 бод. 

Студенти који су завршили високе школе струковних студија не могу уписати мастер академске студије на Рачунарском факултету, већ морају претходно да заврше најмање трећу и четврту годину основних академских студија. Опширније...

На Факултет се могу уписати и страни студенти који су претходно нострификовали диплому о завршеним основним академским студијама у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). Ови кандидати морају владати српским језиком, што утврђује посебна комисија Факултета (о месту и времену рада комисије, кандидати ће бити лично обавештени), подносе на увид пасош, уверење да су здравствено осигурани и уверење о пребивалишту.

Уколико неки од примљених кандидата не обави упис након формирања ранг листе и у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат, и тако редом до краја листе. Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис да се строго придржавају објављеног распореда уписа, а онима који се налазе иза њих на коначној ранг листи да потенцијално имају могућност уписа. Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, Факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних студената који су „испод црте“, све до попуне свих слободних места, или до исцрпљивања листе квалификованих кандидата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету,
 • оверену фотокопију уверења о положеним испитима,
 • две фотографије формата 3,5x4,5 cm,
 • фотокопија (не мора да буде оверена) личне карте и
 • доказ о уплати школарине.
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079