Упис на Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину и носе 60 бодова по ЕСПБ. Упис на мастер академске студије је до 1. новембра, а истога дана почиње и настава. На Рачунарском факултету изводе се следећи мастер програми:

Услови уписа на мастер академске студије:

 • На студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство и  Информациони системи могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од најмање четири године (240 ЕСПБ),
 • На студијски програм Мултимедијални дизајн могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ) на уметничким академијама и факултетима, и то у области графичког дизајна, web дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије, костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства, графике и вајарства.
 • Студијски програм Master in Computational Finance изводи се само на енглеском језику:  In order to enroll to the master degree program Master in Computational Finance, a candidate has to have a completed university-level academic studies for the minimal duration of 4 years (240 ECTS) and a working knowledge of English at the level of B2.  We are looking for highly motivated quantitative apt applicants from different majors with a primary focus on applicants from the fields of computer science, economic sciences, engineering, natural sciences and mathematics.
 • Кандидати за упис на све мастер академске студијске програме који нису дипломирали на основним академским студијама на Рачунарском факултету комисији за упис достављају и план студирања и програме свих предмета које су положили до стицања дипломе академских студија првог степена.

На мастер академске студије може се уписати:

 • Рачунарске науке - до 15 кандидата,
 • Рачунарско инжењерство - до 15 кандидата,
 • Софтверско инжењерство - до 15 кандидата,
 • Информациони системи - до 15 кандидата,
 • Мултимедијални дизајн - до 20 кандидата,
 • Master in Computational Finance - maximum 15 enrollments.

Право уписа на мастер академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма.

Ранг листа кандидата приликом уписа за студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство и  Информациони системи одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата. 

Ранг листа кандидата приликом уписа на студијски програм Мултимедијални дизајн врши се на основу квалитета радова ауторских дела кандидата, као и на основу успешности студирања на основним академским студијама. Сви кандидати испитној комисији достављају (на dvd-у) биографију и каталог радова који треба да садржи произвољан број ауторских дела из једне од следећих области: анимација, мултимедија, типографија, илустрација, фотографија, архитектура. Комисија полаже право на интервју са кандидатима, као додатни вид процене постигнућа, интересовања и мотивисаности кандидата. 

Master in Comutational Finance - a candidate’s place on the ranking list is determined based on the prior academic achievements and an in-depth interview conducted in English with each individual candidate.

На Факултет се могу уписати и страни студенти који су претходно нострификовали диплому о завршеним основним академским студијама у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). Ови кандидати морају владати српским језиком, што утврђује посебна комисија Факултета (о месту и времену рада комисије, кандидати ће бити лично обавештени), подносе на увид пасош, уверење да су здравствено осигурани и уверење о пребивалишту.

Уколико неки од примљених кандидата не обави упис након формирања ранг листе и у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат, и тако редом до краја листе. Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис да се строго придржавају објављеног распореда уписа, а онима који се налазе иза њих на коначној ранг листи да потенцијално имају могућност уписа. Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, Факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис ажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних студената који су „испод црте“, све до попуне свих слободних места, или до исцрпљивања листе квалификованих кандидата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету,
 • оверену фотокопију уверења о положеним испитима,
 • две фотографије формата 3,5x4,5 cm,
 • фотокопија (не мора да буде оверена) нечиповане личне карте, или очитана чипована лична карта,
 • доказ о уплати школарине.

Пример уплатнице