Упис на основне академске студије

Основне академске студије трају четири године и носе 240 бодова по ЕСПБ. На Рачунарском факултету изводе се следећи студијски програми:

» Рачунарске науке,
» Рачунарско инжењерство,
» Рачунарски дизајн.

Услови уписа на основне академске студије:

 • Завршена средња школа у трајању од 4 године,
 • Положени пријемни испити:
  • за Рачунарско инжењерство и Рачунарске науке: математика и информатика,
  • за Рачунарски дизајн: цртање, сликање и познавање софтвера Adobe Photoshop за обраду фотографија.

На основне академске студије може се уписати:

 • Рачунарске науке - 25 кандидата,
 • Рачунарско инжењерство - 25 кандидата,
 • Рачунарски дизајн - 20 кандидата.

Упис кандидата врши се на основу редоследа на коначној ранг листи кандидата, која се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата пријемног испита (максимално 60 бодова).
Пријемни испити из математике и информатике бодују се максимално по 30 бодова. Пријемни испити за цртање, сликање и познавање софтвера за обраду фотографија бодују се максимално по 20 бодова.
Да би се кандидат квалификовао за статус студента Рачунарског факултета мора постићи најмање укупно 51 бодОпширније...

На Факултет се могу уписати и страни студенти који су претходно нострификовали диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Ови кандидати морају владати српским језиком, што утврђује посебна комисија Факултета (о месту и времену рада комисије, кандидати ће бити лично обавештени), подносе на увид пасош, уверење да су здравствено осигурани и уверење о пребивалишту.

Уколико неки од примљених кандидата не обави упис након формирања ранг листе и у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат, и тако редом до краја листе. Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис да се строго придржавају објављеног распореда уписа, а онима који се налазе иза њих на коначној ранг листи да потенцијално имају могућност уписа. Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, Факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис ажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних студената који су „испод црте“, све до попуне свих слободних места, или до исцрпљивања листе квалификованих кандидата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе или оверене фотокопије,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, или оверену фотокопију,
 • две фотографије формата 3,5x4,5 cm,
 • фотокопија (не мора да буде оверена) нечиповане личне карте, или очитана чипована лична карта,
 • доказ о уплати школарине.

Истовремено студирање више студијских програма

Након полагања пријемног испита и рангирања, кандидат који је стекао услов за упис може се по правилу уписати само на један студијски програм.

Изузетно, кандидат се може уписати истовремено на више студијских програма.

У случају студирања више студијских програма:

 • студенту се издају независне исправе за сваки студијски програм,
 • школарина се наплаћује за сваки студијски програм,
 • признају се заједнички предмети који су положени на макар једном студијском програму.

Пример уплатнице