Прелазак са студијских програма на Рачунарском факултету / других високошколских установа

 ПРЕЛАЗАК ИЗМЕЂУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА РАЧУНАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Студенти Факултета могу да пређу са једног на други студијски програм Факултета у сваком тренутку, уколико је број студената на циљном студијском програму мањи од максималног броја за који је тај студијски програм акредитован.

Студенти пре преласка морају да положе све обавезне предмете прописане циљним студијским програмом до тачке преласка, као и да прикупе одговарајући број ЕСПБ потребних за упис на жељену годину студија.

Сви предмети које студент положи и на старом и на новом студијском програму, као и збир њихових ЕСПБ, уписују се у додатак дипломи који се издаје по завршетку студија.

ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Студенти који су полагали пријемни испит на другом факултету или високој школи академских студија

Кандидати који су полагали пријемни испит на другом факултету могу да упишу Рачунарски факултет без полагања пријемног испита уколико имају најмање 51 поен, рачунајући на следећи начин:

Б = 2 * (М + Ш)

где су:
Б = број бодова за рангирање за упис на Рачунарски факултет,
М = број поена на пријемном испиту из математике (максимално 30) и
Ш = збир средњих оцена сва четири разреда средње школе (максимално 20).

Пример:
Нека је будући студент имао просечне оцене 4.5, 4.0, 3.5 и 4.5 у I, II, III и IV разреду. Онда је Ш=4.5+4.0+3.5+4.5=16.5.
Нека је на пријемном испиту из математике освојио 40 од 100 бодова. Тада је М=40/100 * 30=12.
Коначно, Б = 2 * (16.5+12) = 57.

Студенти који још нису завршили академске студије на другим факултетима или високим школама

Наставак студирања на академским студијама Рачунарског факултета могућ је уз приложено уверење о положеним испитима.

Комисија Факултета оцењује колико се положених испита и ЕСПБ може признати на Рачунарском факултету за изабрани студијски програм.

Студенти који још нису завршили студије на високим школама струковних студија

Студенти високих школа струковних студија могу се, под одређеним условима, уписати на студије првог степена на Рачунарском факултету. Ови студенти прилажу уверење о положеним испитима на својој школи које садржи и број ЕСПБ за поједине предмете.

Комисија Факултета оцењује колико се положених испита и ЕСПБ може признати на Рачунарском факултету за изабрани студијски програм.

Студенти који су завршили високе школе струковних студија

Студенти високих школа струковних студија могу се, под одређеним условима, уписати на академске студије првог степена на Рачунарском факултету. Ови студенти прилажу фотокопију дипломе и уверење о положеним испитима на својој школи које садржи и број ЕСПБ за поједине предмете.

Комисија Факултета оцењује колико се положених испита и ЕСПБ може признати на Рачунарском факултету за изабрани студијски програм.

Пренос ЕСПБ са других високошколских установа

Кандидатима који уписују студијски програм на Рачунарском факултету, а којима се признају неки положени испити на другој високошколској установи, по правилу признаје се онај број ЕСПБ које ти предмети носе на Рачунарском факултету.

Уколико Рачунарски факултет има потписан споразум о признавању бодова са високошколском установом са које прелази кандидат, њему се признаје онај број ЕСПБ које је стекао на тој високошколској установи.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079