Рачунарски факултет Универзитета Унион расписује конкурс

Рачунарски факултет Универзитета Унион објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, и то:


1)  два доцента са пуним радним временом за ужу научну област Интелигентни системи на одређено време од 5 година
2)  један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Графика и визуелизација на одређено време од 5 година
3)  један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електротехника, електроника и телекомуникације на одређено време од 5 година
4)  један виши предавач струковних студија са пуним радним временом за ужу научну област Информационе технологије на одређено време од 5 година
5)  један виши предавач струковних студија са пуним радним временом за ужу научну област Информациони системи на одређено време од 5 година
6)  један предавач струковних студија са пуним радним временом за ужу научну област Информациони системи на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Рачунарског факултета, Правилником о избору у звање наставника Универзитета Унион и Правилником о поступку за стицање звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Рачунарског факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и очитана лична карта или уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса секретаријату Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6/VI, 11000 Београд.

Конкурс је објављен у дневном листу Политика у петак, 9.11.2018. године.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079