Рачунарски факултет Универзитета Унион расписује конкурс

Рачунарски факултет Универзитета Унион расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, и то:
 
1)једног редовног професора са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника;
2)једног ванредног професора са пуним радним временом за ужу научну област Умрежени рачунарски системи на одређено време од 5 година;
3)једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област Умрежени рачунарски системи  на одређено време од 5 година;
4)једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област Интелигентни системи на одређено време од 5 година;
5)једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област Управљење информацијама на одређено време од 5 година.
 
Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Рачунарског факултета, Правилником о избору у звање наставника Универзитета Унион и Правилником о поступку за стицање звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Рачунарског факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и очитана лична карта или уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса секретаријату Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6/ВИ, 11000 Београд.
 
Конкурс је објављен у дневном листу Политика у понедељак, 14.1.2019. године.
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079