Рачунарски факултет Универзитета Унион расписује конкурс

Рачунарски факултет Универзитета Унион расписује конкурс за ангажовање више наставника ван радног односа у научним областима Рачунарске науке, Електротехничко и рачунарско инжењерство и Организационе науке, као и уметничким областима Примењене уметности и дизајн и Драмске и аудиовизуелне уметности. 
 
Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), чланом 64. Статута Универзитета Унион, чланом 106. Статута Рачунарског факултета и Правилником о избору предавача ван радног односа на Универзитету Унион, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копије диплома са основних и мастер студија, односно уверења која важе до издавања диплома и очитана лична карта или уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса секретаријату Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6/ВИ, 11000 Београд, или електронски, путем e-maila на ардесу raf [@] raf.rs.