Obrada signala u telekomunikacijama

Obrada signala u telekomunikacijama

Đorđe Babić, Vanredni profesor
Đorđe se bavi istraživačkim radom u oblasti obrade signala u telekomunikacijama i višebrzinske obrade signala. Posebno istraživačko interesovanje vezano je za implementaciju, dizajn i primene polinomijalnih digitalnih filtara. Polinomijalni digitalni filtri se primenjuju u obradi slike, zvuka i u fleksibilnim radio prijemnicima za implementaciju funkcionalnosti koje omogućuju realizaciju softverskog radija.

Desimir Vučić, Vanredni profesor
Analiza i obrada ciklostacionarnih signala sa primenom u telekomunikacijama.

Dragan Podlesnik, Vanredni profesor
Telekomunikacioni hardver

Selena Vukotić, Asistent

Projekti Ministarstva prosvete i nauke 2011-2015

Tehnološki razvoj

Napredne tehnike efikasnog korišćenja spektra u bežičnim sistemima (TR 32028)
Rukovodilac projekta: Predrag Ivaniš, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Učesnici sa RAFa: Desimir Vučić, Đorđe Babić, Selena Vukotić

Optimizacija performansi energetski-efikasnih računarskih i komunikacionih sistema (TR 32023)
Rukovodilac projekta: Miroslav Lutovac, Univerzitet Singidunum
Učesnici sa RAFa: Đorđe Babić