УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ са примерима у програмском језику C

6217-uvod-u-progrmiranje-sa-prrimerima-u-programskom-jeziku-xa-c-xa

„Овај уџбеник представља оригинално дело, јер не ставља акценат на сам програмски језик и не бави се детаљима који су карактеристика самог језика, већ се ослања на суштину и акценат ставља на елементе који су заједницки за све програмске језике и самим тим представља изузетно штиво за поцетнике у програмирању који желе да стекну темељну основу за даље образовање у овој области.”
др Данијела Боберић Крстићев
ванредни професор, Природно-математицки факултет у Новом Саду
„Уџбеник Увод у програмирање са примерима у програмском језику C покрива све најбитније елементе програмирања и представља квалитетно штиво за поцетнике у програмирању. Сва објашњења су јасна и недвосмислена, сви сложени концепти додатно су појашњени на оригиналним и илустративним примерима и задацима меу којима има лакших, али и веома тешких.”
др Драган Ивановић
ванредни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду

Садржај

1 Програмирање и програмски језици
1.1 Програмски језици
1.2 Синтакса програмског језика
Коментари
1.3 Развојно окружење
1.4 Представљање података у рачунару
1.5 Бројевни системи
1.6 Представљање карактера у рачунару
2 Типови података и променљиве
2.1 Типови података за целобројне вредности
2.2 Типови података за реалне бројеве
2.3 Типови података за представљање карактера
2.4 Променљиве
Променљиве логичког типа
2.5 Читање и испис на стандардни излаз
Испис специјалних карактера
Функције getchar и putchar
2.6 Именоване константе
3 Operaције над подацима
3.1 Аритметички оператори
3.2 Релациони оператори
3.3 Логички оператори
3.4 Operaтори над битовима
3.5 Operaтори доделе вредности
3.6 Условни оператор
3.7 Приоритет извршавања операција
3.8 Уграђене функције као оператори
4 Контрола тока програма
4.1 Блок наредби
4.2 Наредбе гранања
Наредба if-else
Условни оператор као наредба гранања
Наредба switch
4.3 Наредбе понављања
Наредба for
Наредба while
Наредба do-while
4.4 Интересантни примери примене петљи
4.5 Наредбе break и continue
4.6 Угњеждене петље
5 Функције и рекурзија
5.1 Раздвајање декларације и дефиниције функције
5.2 Рекурзија
Имплементација рекурзије
Узајамна рекурзија
6 Опсег видљивости променљивих
6.1 Локалне променљиве
Кључна реч static
6.2 Аргументи функција као променљиве

6.3 Глобалне променљиве
6.4 Преклапање имена променљивих
7.1 Низ
7.2 Матрице
7.3 Низови и функције
7.4 Сортирање низова
7.5 Структуре
8 Показивачи
8.1 Адреса променљиве
8.2 Променљива типа показивач
NULL показивач
8.3 Низови су показивачи
8.4 Аритметичке операције са показивачима
8.5 Поређење показивача
8.6 Показивач на показивач
8.7 Показивачи и функције
8.8 Динамичко управљање меморијом
8.9 Показивачи и структуре
9 Стрингови
9.1 Тип података стринг у програмском језику C
9.2 Учитавање и испис стрингова
9.3 Стрингови као аргументи функција
9.4 Уграђžене функције за рад са стринговима
9.5 Пореžђење и сортирање стрингова
10 Рад са фајловима
10.1 Отварање фајла
10.2 Читање из фајла
10.3 Исписивање у фајл
10.4 Затварање фајла
10.5 Аргументи комandне линије
11 Динамичке структуре података
11.1 Динамички низ
11.2 Једноструко повезана листа
Функције за додавање елемента у листу
Брисање елемента из листе
Листа као рекурзивна структура
Пример примене једноструко повезане листе
11.3 Двоструко повезана листа
11.4 Бинарно стабло
Додавање елемента у уређžено бинарно стабло
Проналазак елемента у уреžђеном бинарном стаблу
Испис и пребројавање чворова стабла