Упис на Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину и носе 60 бодова по ЕСПБ. Упис на мастер академске студије је до 1. новембра, а истога дана почиње и настава. На Рачунарском факултету изводе се следећи мастер програми:

Услови уписа на мастер академске студије:

 • На студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство и  Информациони системи могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од најмање четири године (240 ЕСПБ),
 • На студијски програм Мултимедијални дизајн могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ) на уметничким академијама и факултетима, и то у области графичког дизајна, веб дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије, костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства, графике и вајарства.
 • Студијски програм Master in Computational Finance изводи се само на енглеском језику:  In order to enroll to the master degree program Master in Computational Finance, a candidate has to have a completed university-level academic studies for the minimal duration of 4 years (240 ECTS) and a working knowledge of English at the level of B2.  We are looking for highly motivated quantitative apt applicants from different majors with a primary focus on applicants from the fields of computer science, economic sciences, engineering, natural sciences and mathematics.
 • Кандидати за упис на све мастер академске студијске програме који нису дипломирали на основним академским студијама на Рачунарском факултету комисији за упис достављају и план студирања и програме свих предмета које су положили до стицања дипломе академских студија првог степена.

На мастер академске студије може се уписати:

 • Рачунарске науке – до 15 кандидата,
 • Рачунарско инжењерство – до 15 кандидата,
 • Софтверско инжењерство – до 15 кандидата,
 • Информациони системи – до 15 кандидата,
 • Мултимедијални дизајн – до 20 кандидата.
 • Master in Computational Finance – maximum 15 enrollments.

Право уписа на мастер академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма.

Ранг листа кандидата приликом уписа за студијске програме Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство и  Информациони системи одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата.

Master in Comutational Finance – a candidate’s place on the ranking list is determined based on the prior academic achievements and an in-depth interview conducted in English with each individual candidate.

Ранг листа кандидата приликом уписа на студијски програм Мултимедијални дизајн врши се на основу квалитета радова ауторских дела кандидата, као и на основу успешности студирања на основним академским студијама. Сви кандидати испитној комисији достављају (на двд-у) биографију и каталог радова који треба да садржи произвољан број ауторских дела из једне од следећих области: анимација, мултимедија, типографија, илустрација, фотографија, архитектура. Комисија полаже право на интервју са кандидатима, као додатни вид процене постигнућа, интересовања и мотивисаности кандидата.

На Факултет се могу уписати и страни студенти који су претходно нострификовали диплому о завршеним основним академским студијама у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). Ови кандидати морају владати српским језиком, што утврђује посебна комисија Факултета (о месту и времену рада комисије, кандидати ће бити лично обавештени), подносе на увид пасош, уверење да су здравствено осигурани и уверење о пребивалишту.

Уколико неки од примљених кандидата не обави упис након формирања ранг листе и у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат, и тако редом до краја листе. Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис да се строго придржавају објављеног распореда уписа, а онима који се налазе иза њих на коначној ранг листи да потенцијално имају могућност уписа. Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, Факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис ажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних студената који су „испод црте“, све до попуне свих слободних места, или до исцрпљивања листе квалификованих кандидата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету,
 • оверену фотокопију уверења о положеним испитима,
 • две фотографије формата 3,5×4,5 cm,
 • фотокопија (не мора да буде оверена) нечиповане личне карте, или очитана чипована лична карта,
 • доказ о уплати школарине.

На упису је обавезно присуство кандидата или особе која поседује овлашћење оверено код нотара.

Пример уплатнице

16-upis-na-master-studije