Упис на Докторске академске студије

Докторске академске студије трају три године и носе 180 бодова по ЕСПБ. Упис на докторске академске студије је до 1. новембра, а истога дана почиње и настава. На Рачунарском факултету изводе се следећи докторски програми:


Услови уписа на докторске академске студије:

 • Завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије у укупном обиму од најмање 300 ЕСПБ,
 • Положени испити на претходним нивоима студија из предмета који обезбеђују потребно предзнање за одговарајући студијски програм,
 • Знање енглеског језика и
 • Довољна просечна оцена или остварени научни радови, под једним од следећих услова:
  1. лице које има завршене основне академске и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ, и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама,
  2. лице које има завршене основне академске и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ, и остварене научне радове, према бодовној листи из члана 7 Правилника о докторским студијама,
  3. лице које има академски степен магистра наука може се, у складу са одредбом члана 128 Закона о високом образовању, уписати на трећу годину докторских студија.

Упис кандидата са завршеним магистарским студијама

Кандидати који су завршили магистарске студије на одговарајућим факултетима могу уписати трећу годину докторских студија.

На докторске академске студије може се уписати:

 • Рачунарске науке – до 5 кандидата,
 • Рачунарско инжењерство – до 5 кандидата,
 • Мултимедијални дизајн – до 5 кандидата.

По закључењу конкурса формира се јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије. Листа се формира према бодовима који се рачунају на основу члана 8 Правилника о докторским студијама.

Страни држављани се уписују на докторске академске студије под истим условима у погледу школске спреме као и лица која су домаћи држављани. Испуњење услова се констатује на основу дипломе о стеченом образовању, као и садржаја студијског програма односно плана и програма завршених студија кандидата.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија и додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени,
 • две фотографије формата 3,5×4,5 cm,
 • фотокопија (не мора да буде оверена) нечиповане личне карте, или очитана чипована лична карта,
 • доказ о уплати школарине.

Пример уплатнице

1277-upis-na-doktorske-studije