Predistorija nastanka i razvoj „cloud computing“-a

Razvojem informacionih tehnologija neprekidno je javlja potreba za unapredjenjem trenutnog stanja informacionih sistema. Cloud computing je nastao kao rezultat potrebe za povećanjem kapaciteta i novih mogućnosti na postojećim infrastrukturama bez većih investicija u novu infrastrukturu i kadrove. Cloud computing je omogućio korisnicima dotatne računarske resurse koristeći samo internet pretraživač. Velika je orijentisanost prema korisncima i postoje brojni servisi od dotatnih skladišnih prostora do besplatnih aplikacija. Koncept cloud computing tehnologije je revolucionarna iz razloga što nudi novi način pristupa ličnim podacima i aplikacijama jer više nisu smešteni na personalnom računaru već u cloud-u što znaci da im se može pristupiti u bilo koje vreme sa većeg broja uredjaja i to nezavisno od geografske lokacije potreban je internet pretraživač i pristup internetu.

Jedna od najvećih koristi u cloud computing-u su nove mogućnosti u poslovanju. Jednostavna razmena podataka i zajednički rad na dokumentima-kolaboracija povećavaju fleksibilnkost i brže izvršavanje zadataka. Cloud je doneo velika poboljšanja za mala i srednja preduzeća jer mogu da koriste nove mogućnosti koje nudi cloud a ranje nisu imali ekonomsku issplativost i opravdanost da ulažu skupu infrastrukturu.

Termin cloud computing

Naziv cloud computing je nastao kao metafora za nesto što se dešava na internetu to može biti neka usluga u vidu softvera ili hardvera skladištenje podataka čija fizička lokacija nije poznata broj servera koji se koristi za tu uslugu nije poznat njihova infrastruktura takodje nije poznata i mogu biti na različitim mestima čak i kontinentima. U IT svetu poznata je činjenica da cloud computing ima mnoštvo definicija uzećemo jednu za primer koja kaže da je cloud computing vrsta računarstva u kojoj se skalabilni i elastični IT resursi distribuiraju u vidu usluge spoljnim korisnicima korsteći internet tehnologije. Definicije će nastaviti da se menjaju kako ovaj vid računarstva bude nastavio svoj evolutivni put.

Istorija cloud computinga

Iako istorija cloud computinga nije toliko duga prvi poslovni i potrošački servisi clouda pokrenuti su 1999godine i direktno je vezana za razvoj interneta i poslovnih tehnologija.Iako su računari egzistirali već neko vreme stanje tehnologije i kulture 1950 stvorilo je savršeno okruđenje i kratak put za brže inovacije.Prvi praktični mikročip razvijen je kasnih 1950-ih i kada su računari postali sposobni da vrše više složenih izračunavanja ljudi su počeli razvijati programe za poslovne aplikacije.Gotovo onog trenutka kada su računari demonstrirali svoju korisnost u poslovanju kompanije su počele da razmišljaju o tome kako da opsluže manje firme. LIcklider ima možda najveći doprinos istoriji cloud computing-a u to doba.On je 1960-e proveo razvijajući Arpanet preteču interneta.Ranih devedesetih godina na scenu su stupili Grid i Utility computing i world wide web je doživeo masovnu ekspanziju u opšti svet računarstva premeštaju se sa centralitovanog klijent server modela na računarstvo bazirano na internetu.Ideja Grid-a je bila da načini računarski snagu jednako dostupnom električnoj mreži.Pružao je mogučnost ljudima iz različitih organizacija da rede zajedno.Utility je omogućavao ljudima da praktično iznajmljuju računarske usluge poput pristupa internetu što je umanjilo cene i načinilo računarstvo dostupnim manjim preduzećima. Application services providers su bili sledeći korak kasnih devedesetih praveći prve aplikacije koje su iskorišćavale infrastrukturu interneta.

Jedan od važnih dogadjaja u istoriji cloud computinga se dešava 1999 godine kada kompanija salesforces jedan od prvih pokretača ove industrije predstavlja novi koncept dostavljanja poslovnih aplikacija putem sajta. Tokom 2002godine kompanija Amazon je pokrenula Amazon web services obezbedjujući usluge poput skladištenja,izračunavanja,čak i ljudske inteligencije kroz servis amazon mechanical turk. 2006 ponovo amazon lansira elastic compute cloud komercijalni web servis koji omogućava malim firmama i pojedincima da iznajme aplikacije.iste godine je i google predstavio googledocs. Sledeća u razvoju je Eucalyptus platforma za postavljanje privatnih cloud sistema i Opennebula. Sledeći veliki korak je 2009 lansira se windows azure i sve veći broj velikih kompanija učestvuje u razvoju clouda.Jedna od najpoznatijih usluga ove vrste je google apps.

Tipovi cloud computing-a

Postoje 4 tipa cloud computing razvojnih modela:

  • Private cloud je interni ili korporativni oblak je marketinški izraz za računarsku arhitekturu u okviru kompanije,koja je zaštičena ferewall-om.cilj ovakvog oblaka je pružanje mogućnosti kompaniji da upravlja infrastrukturom sa jedne tačke i da dodeljuje resurse po potrebi.Arhitektura oblaka je smeštena iza firewall-a i pruža usluge za internu upotrebu.
  • Public cloud zahtevani i potrebni resursi dinamički se dodeljuju u vidu web servisa putem interneta.Eksterni oblak predstavlja cloud computim u pravom smislu.Pružalac usluga nije vezan za kompaniju.
  • Hybrid cloud predstavlja kombinaciju javnog i privatnog oblaka. Kompanija neke podatke zadržava za sebe dok se deo deli na javnoj mreži.
  • Community cloud infrastruktura je podeljena izmedju više organizacija koje dele zajedničke interese. Oblakom može upravljati organizacija ili neko treće lice.

U zavisnosti od toga kako se tehnologija doprema do korisnika i koristi postoje tri pristupa.

Infrastrukturni pristup IaaS

Infrastruktura kao servis obezbedjuje virtuelne servere sa jedinstvenim IP adresama i odredjenu količinu memorije koja je na zahtev korisnika raspoloživa za skladistenje podataka. Najpoznatiji primeri su Amazon EC2 Amazon S3 Gridlayer Flexiscale… Korisnici mogu iznajmiti virtuelne instance za pokretanje aplikacija poseduju web servis interfejs pomoću kog se mogu kreirati virtuelne mašine i pokretati moguće je angažovanje sa bilo koje platforme a naplaćivanje se vrši po satu angažovanja virtuelne mašine ili količini prenetih podataka.

Platformski pristup PaaS

Platformu kao servis definišemo kao skup softverskih i razvojnih alata koji su hostovani na provajderovoj infrastrukturi.Korisnici PaaS servisa putem interneta kreiraju aplikaciju na provajderskoj platformi primeri su App Engine Windows Azure LongJump… PaaS okruženja moraju da imaju način za praćenje i ocenjivanje korišćenja resursa i za praćenje performansi i bazirane su na multi-tendency arhitekturi. Multi-tendency arhitektura omogućava većem broju klijenata da koristi sopstvenu kopiju nezavisno od drugih.PaaS pruža podršku celokupnom razvojnom ciklusu uključujući i testiranje.

Softverski pristup SaaS

Servisi mogu biti bilo šta počev od elektronske pošte zasnovane na web-u pa do obrade baze podataka. Korisnik može koristiti servis pristupati aplikacijama i podacima posto su one hostovane kod provajdera. Budućnost razvoja informacionih sistema je u razvoju cloud computinga koji je na svom početku njegov dugoročni put još nije poznat ali se od ove grane mnogo očekuje.

Autor: Blagojevic Marko

3710-predistorija-nastanka-i-razvoj-cloud-computing-a