Cloud computing (3.)

9. Uticaj Cloud Computinga na moderno poslovanje

Pored očiglednog proboja ovog novog biznis modela među obične, kućne korisnike, ono što je još važnije je upotreba Cloud-a u poslovne svrhe. To je ujedno i mesto gde je najviše novca u opticaju, a neka velika imena su već odavno počela da ulažu znanje, iskustvo i novac, uključujući se u trku koja je već počela. Iako je ovaj pojam još uvek izložen raznim diskusijama, i neki ga čak i osporavaju, bliska budućnost će pokazati koliko će Cloud imati uticaja na način na koji koristimo Internet, a to je posebno važno u poslovnoj sferi.

Uprkos senzacionalizmu i za razliku od mnogih tehnologija koje su joj prethodile, kao što su video telefonija, kancelarija bez papira i mobilna televizija, cloud computing će sasvim sigurno ostati prisutan i evoluirati tokom godina koje slede. Potpuno će izmeniti način rada ljudi, kao i poslovanje kompanija, omogućavajući im da koriste usluge na ekonomičniji način.

Usluge cloud computinga naročito su privlačne za male ili početničke kompanije koje ne mogu priuštiti velike inicijalne investicije u informatičku opremu. Ipak, nije verovatno da će veće organizacije potpuno napustiti model informatičkih aktivnosti na licu mesta ili da će informatičke kapacitete koji imaju centralnu ulogu u njihovoj tržišnoj konkurentnosti, zameniti uslugama Cloud computing-a. Mnoge kompanije i dalje će zahtevati nivo bezbednosti, performansi ili specijalizacije aplikacija koji ne može biti dostignut korišćenjem javnih usluga Cloud computing-a. One će možda formirati sopstvenu privatnu arhitekturu cloud computinga, skrivenu iza korporativnih firewallova, kako bi iskoristile njihovu efikasnost, ali uz veću bezbednost i kontrolu.

Ukratko, cloud computing ne predstavljaju prolaznu modu, ali ni revoluciju u elektronskom poslovanju. Umesto toga, većina kompanija verovatno će koristiti kombinovano informatičko okruženje, u kojem će aplikacije, infrastruktura i u pojedinim slučajevima, svi poslovni procesi, biti realizovani putem javnih i privatnih cloud computinga, a verovatno koristeći i princip hibridnog oblaka.

10. Poslovni problemi sa konvencionalnim IT pristupom

Današnje moderne kompanije suočavaju se sa nizom poteškoća kada posmatramo kroz prizmu IT-a. Sistemi postaju sve složeniji, zahtevaju dosta ljudskih resursa, a IT osoblje ima težak zadatak da održava i unapređuje sistem, kako zbog napretka tehnologije, tako i zbog poteškoća prihvatanja novih stvari od strane zaposlenih, naročito kada se radi o velikim kompanijama. Velike firme imaju i taj problem (za razliku od malih i srednjih preduzeća) što nisu toliko agilni i fleksibilni, odnosno ne mogu tako brzo da reaguju na promene i da se prilagode. Nabavka novog hardvera, održavanje postojećeg, kupovina i nadogradnja softvera i operativnih sistema – sve su to stvari koje oduzimaju dosta resursa, tj. vremena i novca. Kada se tome doda i ažurno i adekvatno obučavanje zaposlenih i novih zaposlenih, shvatamo da se radi o dosta obimnom poslu. Ovde na scenu dolazi Cloud Computing koji omogućava rešavanje jednih i ublažavanje nekih drugih problema. Na slici ispod prikazan je razvoj modela sa primerima upotrebe danas. Već ovde možemo videti grane u kojima Cloud može da pomogne poslovnim subjektima.

11. Prednosti Cloud Computing-a

Prednosti su brojne i vremenom, kako se provajderi budu razvijali i nudili nove i poboljšane postojeće usluge i modele, pretpostavka je da će prednosti biti još više. Pored toga, potrebno je da Cloud bude opšteprihvaćen, jer i sada provajderi imaju poteškoća u pronalaženju korisnika iz više razloga, a neki od njih su neznanje, zabrinutost za sigurnost podataka, itd. Ovde ćemo navesti neke od prednosti koje su već sada jasne i koje su se izdvojile i potvrdile u praksi. Na kraju će biti navedene i mane kompletnog modela, pa bi svaka kompanije (za sada) trebalo dobro da razmisli pre odluke o usvajanju ovog koncepta.

Smanjenje troškova – ovo je, naravno, stavka koja dolazi na prvo mesto. Velike kompanije (engl. „Enterprise“) su još uvek neodlučne pri razmatranju oblaka, što je i prirodno obzirom na njihovu veličinu i komplikovanost. Ipak, Cloud Computing može biti odskočna daska malim i srednjim preduzećima (engl. „SME – Small and Medium Enterprise“). Ovo je prvenstveno zbog toga što su SME oslobođeni početnih troškova nabavke skupog hardvera, softvera, ali i ljudskih resursa. Naravno, i za upotrebu Cloud sistema potrebni su ljudski resursi iz oblasti IT-a, ali zbog jednostavnosti korišćenja Cloud usluga, oni su svedeni na minimum. Mnoge kompanije danas ne mogui sebi da priušte skupe servere i mrežne komponente. Pored toga, ukoliko kompanija raste, neminovni su novi troškovi za povećanje postojećih kapaciteta, itd. Korišćenjem Cloud-a, ovi početni troškovi su elimisani, jer korisnik plaća samo onoliko koliko troši, na mesečnoj bazi, odnosno svakog meseca od provajdera dobija račun kao što dobija i račun za telefonske usluge ili električnu energiju.

Fokus na primarnu delatnost – korišćenjem ovog modela, kompanije su u određenoj meri oslobođene brige o sopstvenoj infrastrukturi, odnosno hardveru. Prelaskom na Cloud, provajder se brine o kompletnom hardveru i softveru, održavanju, električnoj energiji, ljudskim resursima koji održavaju ceo sistem, itd. Na ovaj način, preduzeća svoj fokus mogu da usmere na svoju primarnu delatnost u većoj meri u odnosu na korišćenje standardnog IT modela.

Inovacije – Slično prethodno navedenom, a usled prebacivanja fokusa na primarne delatnosti, preduzeća su oslobođena određenih resursa koji su im do tada bili zauzeti. Ovako se podstiče kreativnost i inovacija, a poznato je da ogroman procenat inovativnih rešenja dolazi upravo iz SME sektora.

Smanjenje IT odeljenja – Zbog nekorišćenja komplikovanih sistema u smislu hardvera, kompanije mogu da smanje broj zaposlenih u IT sektoru, što će im dirketno doneti uštedu u novcu. Sa druge strane, situacija je povoljna u smislu otvaranja novih radnih mesta. Naime, prateći razna istraživanja dolazimo do ne baš preciznih, ali svakako obećavajućih podataka koji govore da će u narednih nekoliko godina model Cloud Computing-a doprineti otvaranju novih radnih mesta. Te brojke idu od 300 hiljada do milion i po novih radnih mesta, i to samo u Evropi. Još jedna važna stavka je i pojavljivanje velikog broja potpuno novih zanimanja a u vezi sa Cloud-om. To ne samo da otvara nova radna mesta, već menja i izgled strukture IT stručnjaka u celom svetu.

Pristup naprednim aplikacijama – Svakako da je najbolji primer ove tvrdnje CRM sistem kompanije SalesForce, o kojoj je već bilo reči. Mnoge kompanije ne mogu da izdvoje sredstva za kvalitetan sistem za upravljanje odnosima sa kupcima, a one koje mogu moraju izdvojiti značajna sredstva. Što je vaša kompanija veća i imate veći broj zaposlenih, više licenci softvera je potrebno. Ne samo CRM softvera, već bilo kog drugog, uključujući i operativne sisteme. Upotrebom Cloud-a, a kroz primer koji sam naveo, firme imaju pristup razvijenoj i modernoj aplikaciji, bez kupovine hardvera i plaćajući onoliko koliko koriste.

Ušteda energije i doprinos životnoj sredini – Iako dosta firmi ne mogu sebi da priušte društveno-odgovorno ponašanje, postoji veliki broj subjekata kojima ovo jeste važna stavka. Upotrebom manje hardvera štedi se električna energija, a samim tim doprinosi i manjem zagađenju životne sredine. Tako koncept „zeleni IT“ dobija sve više na značaju.

Na sledećim dijagramima grafički su prikazana istraživanja vezana za mišljenja korisnika o prednostima Cloud Computing-a kao poslovnog modela.

Slika 12 – Prednosti Cloud Computing poslovnog modela l

Na prethodnom dijagramu vidimo istraživanje poznate konsultantske kuće IDC iz avgusta 2008. godine. U procentima je izražen broj ispitanika koji su navedene pozicije ocenili kao „važno“ i „veoma važno“. Iz navedenog se vidi da su ključne prednosti koje su korisnici naveli brzina uspostavljanja sistema u oblaku, model plaćanja, kao i troškovi uopšte.

Na kraju, poslednji diagram kompanije „Microsoft“ prikazuje benefite Cloud servisa uz poređenje 3 različita modela.

Slika 13Prednosti Cloud Computing poslovnog modela 3

Prema istraživanju objavljenom od strane Svetskog Ekonomskog Foruma (engl. „World Economic Forum“), prednosti se ogledaju u sledećem:

Iz prethodnog grafikona vidimo sledeće procentualne udele u ocenjivanju prednosti koje Cloud nudi:

86% smatra da ovaj model omogućava bolje usmeravanje kompanija na inovacije i nove proizvode

71% ispitanika kao prednost navodi smanjenje troškova i kolaboraciju među korisnicima

57% njih tvrdi da im je omogućeno bolje fokusiranje na samu srž posla kojim se bave

50% ispitanika smatra da su rizici poslovanja umanjeni ukoliko kompanije koriste usluge Cloud provajdera.

Sledeći grafikon prikazuje mišljenja korisnika iz istog istraživanja u smislu načina na koji će Cloud Computing imati najveći uticaj na korisnike. Veliki procenat ispitanika (72%) je rekao da su IaaS i SaaS modeli ti koji vrše najvažniju promenu koju oblak donosi. Pri tome se misli na Cloud kompjutersku snagu i prostor za skladištenje podataka, kao i na sofisticirane aplikacije, kao što su CRM i ERP sistemi (Enterprise Resource Management). Nešto više od polovine njih najveći uticaj vidi u Cloud Computing-u kao platformi koja kompanijama omogućava razvijanje i pokretanje njihovih sopstvenih aplikacija, ali i upotrebu ovog modela kroz sisteme online plaćanja.

Slika 14Najveći uticaj Cloud Computing-a na korisnike

2011-cloud-computing-3