E-uprava

Paralelno sa razvojem modernih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) javljaju se različite ideje o kombinovanju najnovijih tehnoloških dostignuća i njihovoj sofisticiranoj primeni, u cilju maksimalnog korišćenja tih potencijala. Kada se takve zamisli sprovedu u dela nastaju izuzetne i do pre neku godinu nezamislive realizacije. Informaciono-komunikacione tehnologije postaju temelj i osnova organizovanog života. Zamisli, ideje, planovi, administacija, poslovanje različitih subjekata, saobraćaj, kontakti sa bazama podataka najudaljenijih korespodenata itd. – sve to je u modernom svetu nezamislivo bez informaciono-komunikacionih tehnologija.

Razvijene zemlje su već odavno upotrebom tih tehnologija prešle u eru elektronskog poslovanja, a samim tim i u eru e-uprave. Javne uprave razvienih zemalja su time u mnogo-čemu pomogli svojim građanima.

Kako se i kod nas odvija praćenje i implementacija modernih svetskih trendova, došli smo do vremena kad je i kod nas došlo do implementacije e-uprave, odnosno do implementacije informacionog sistema javne uprave.

Jedan od pozitivnih primera prelaska u eru e-Uprave kod nas, predstavlja i implementacija Web portala „www.euprava.gov.rs“. Portal „euprava“ je portal Javne uprave Republike Srbije. Koliko je zapravo portal ,,eprava“ koristan portal za građane Republike Srbije predstavlja pitanje na koje je iz ovog ugla jednostavno odgovoriti, ali kako bi smo potpunije odgovorili na ovo pitanje potrebno je da se prvenstveno upoznamo sa terminom e-Uprava, a nakon toga i analiziramo prednosti i mane samog portala ,,euprava“ Republike Srbije.

Definicija i pojam E-uprave

Termin e-Uprave je termin koji je proistekao iz same koncepcije i primene elektronskog poslovanja. Za termin e-Uprava postoji nekoliko definicija. Sama definicja zavisi pre svega od interesa onoga ko je opisuje. Kako bi smo se što bolje upoznali sa terminom e-Uprave potrebno je navesti nekoliko definicija koje su dali stručnjaci koji se bave temama elektronskog poslovanja:

 • E-Uprava, ili e-Government predstavlja obezbeđivanje servisa javne administracije građanima i biznisu elektronskim putem u cilju podsticanja učešća građana u demokratskim procesima i uklanjanju prepreka poslovanju.;
 • Definicija iz perspektive informaciono-komunikacione tehnologije je definicija koja i nas ujedno najviše interesuje, a ona glasi: e-Uprava se odnosi na upotrebu informacionih tehnologija (npr. WAN, Internet, mobilno računarstvo) od strane javne uprave, koje imaju moć da promene odnose sa građanima, preduzećima i drugim granama javne uprave (ministarstvima, agencijama).
 • Definicija iz perspektive „Svetska Banke“: e-Uprava ima za cilj da omogući lakšu, jeftiniju, transparentniju interakciju između vlade i građana (G2C), vlade i kompanija (G2B), samih vladinih agencija (G2G).
 • E-uprava se može promatrati od „on-line pristupa servisima“ do „alata za izgradnju i obnovu demokratije“.
 • E-uprava predstavlja formu elektronskog poslovanja vlade i odnosi se na isporuku elektronskih servisa prema različitim ciljnim grupama u javnosti, te na poslovnu saradnju i transakcije koje vlada obavlja sa različitim organizacionalnim entitetima, kao što su druge vladine službe, agencije ili partneri. Dakle, suština novog načina funkcionisanja javne uprave je elektronsko poslovanje, odnosno njegova direktna primjena.

Iz navedenih definicija možemo zaključiti da e-Uprava nije samo Iternet portal javne uprave, nego je to kompletan informaciono-komunikacioni sistem koji koriste svi (zaposleni u javnoj upravi, građani, poslovni ljudi, zaposleni ljudi u privatnim privrednim subjektima itd.).

Pojam e-Uprave označava način organizovanja javnog menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti, lakoće pristupa i mogućnosti odgovora na zahteve građana, intenzivnim i strateškim korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija u unutrašnjem menadžmentu javnog sektora (odnosi unutar i između pojedinih uprava), kao i u svakodnevnim odnosima sa građanima i drugim korisnicima javnih usluga.

Iz perspektive korisnika e-Uprava takođe nije samo jedinstven pojam, nego je recimo iz perspektive poslovnog čovjeka e-Uprava brza elektronska registracija preduzeća, elektronski vođen katastar ili javne nabavke on-line. Građanima je najzanimljivija dostupnost različitih informacija, rezultati upisa u škole i na fakultete, obaveštenje o javnim radovima, provera stanja na računima, plaćanje on-line, izborni sistem u kome nema krađe. Novinar je prvenstveno zainteresovan za neograničen, brz i besplatan pristup javnim informacijama, itd.

Osnovni ceiljevi E-uprave

Za osnovne ciljeve e-Uprave možemo navesti:

 • Smanjenje troškova – postavljajući usluge dostupnim on-line, sigurno se višestruko smanjuju troškovi različitih transakcija, povećava brzina, tačnost u odnosu na upravljanje papirima;
 • Ekonomski razvoj – tehnologija omogućava vladi da pojednostavljuje, razvija bolje odnose sa poslovnim organizacijama, kreira pozitivnu klimu u svim sferama biznisa. Direktan uticaj na razvoj ekonomiju i tržišta je očigledan kod e-nabavki;
 • Povećanje transparentnosti i dostupnosti – publikuju se raznovrsne informacije (budžeti, prihodi, rashodi, debate, odluke);
 • Povećanje raspoloživosti usluga – obezbeđuju se raznovrsne usluge, povećava dostupnost, sadržaj;
 • Poboljšavanje rada administracije – kompjuterizacija, integracija finansija, kadrova, upravljanja i kontrolom troškova, analiza podataka povećavaju efikasnost;
 • Formiranje e-društva – možda i najbitniji segment razvoja e-Uprave, sveobuhvatni napredak društva, integraciju svih građana ka zajedničkom cilju.

Ciljane grupe E-prave

Postoje četiri ciljne grupe e-Uprave, a to su:

 • G – Government – Javna uprava,
 • E – Employee – Zaposleni,
 • B – Business – Poslovni sektor,
 • C – Citizen – Građani.

Između ovih ciljnih grupa se odvija i određena interakcija:

 • Government-to-Government – G2G – Servis javne uprave zasnovan na konceptu Intraneta.;
 • Government-to-Employee – G2E – Servis kojeg koriste zaposleni u javnoj upravi zasnovan na konceptu Intraneta.;
 • Government-to-Business – G2B – Servis za komunikaciju javne uprave sa poslovnim subjektima zasnovan na konceptu Interneta i Ekstraneta.;
 • Business-to-Government – B2G – Servis za komunikaciju poslovnih subjekata sa javnom upravom zasnovan na konceptu Interneta i Ekstraneta.;
 • Government-to-Citizen – G2C – Servis za komunikaciju javne uprave sa građanima zasnovan na konceptu Interneta.;
 • Citizen-to-Government – C2G – Servis za komunikaciju građana sa javnom upravom zasnovan na konceptu Interneta.

Portal E-prave Republike Srbije

Internet adresa portala Javne uprave Republike Srpske nalazi se na adresi Web adresi „www.euprava.gov.rs“. Kada ukucamo navedenu adresu u neki od internet browser-a prikazaće nam se naslovna strana portala E-uprave Republike Srbije.

Osnovni nedostaci E-uprave Republike Srbije

Osnovni nedostaci:

 • Mali broj korisnika ove usluge ( svega pola miliona aktivnih naloga )
 • Nedostatak interakcije,
 • Izostanak mogućnosti preuzimanja potrebnih formulara (zahtevi, molbe itd.)
 • Nedostaje mapa portala, i dr.

Pozitivno na portalu E-uprave Republike Srbije

Na osnovu analiziranja portala dolazi se do zaključka da je pozitivno:

 • preglednost portala,
 • količina informacija,
 • eksterni linkovi,
 • mogućnost pretrage portala,
 • objedinjavanje informacija o svim nivoima javne uprave, i dr.

Osnovni značaj portala E-uprave Republike Srbije

Osnovne prednosti portala prema opisu koji se nalazi portalu E-uprave:

 • Unapređivanje poslovnih procesa u Republici Srbiji;
 • Ubrzavanje administrativno-upravnih procedura pred nadležnim organima;
 • Pojednostavljivanje svih procedura na relaciji građanstvo – institucije;
 • Poboljšanje postojećih poslovnih procesa u organima javne uprave;
 • Povećavanje stepena transparentnosti funkcionisanja javne uprave.

Zaključak

Na osnovu svega navedenog možemo zaključiti da se sistem e-Uprave sve više koristi kod nas i da to nije samo privilegija bogatih zemalja. E-Uprava predstavlja informaciono-komunikacioni sistem koji je neophodan za vreme u kojem živimo. Vreme kada se zbog elementarnih informacija moralo „šetati od kancelarije do kancelarije“ u zgradama javne uprave implementacijom ovog sistema će brzo proći.

Što se tiče portala euprava, na osnovu analize portala može se zaključiti, uzimajući u obzir da se portal nalazi u prvoj fazi implementacije, da je portal ispunio pozitivna očekivanja. Naravno, moramo da uzmemo u obzir da se što pre mora krenuti u implementaciju druge faze, jer će portal u protivnom izgubiti svoj smisao. Jedan od glavnih nedostataka portala je to što portal nema još direktnu vezu sa svim državnim istitucijama tj. upravama. Tako da portal za neke Institucije pruža adekvatne mogućnosti e-uprave dok kod institucija koje nisu u trenutnoj implementaciji sa portalom , portal e-uprave pruža samo informativne podatke.

Takođe, može se zaključiti da portal e-uprava pruža obilje korisnih informacija kako za građane tako i za privrednike, te zbog toga olakšava, ubrzava, pojednostavljuje procedure i procese koji se odvijaju između njih i javne uprave.

Autor: Neven Nikolić

4237-xa-e-uprava-xa