Excel – funkcije Count i Sum

COUNT

Funkcija Count se koristi da biste prebrojali ćelije u kojima se nalaze brojevi. Sve ostale ćelije koje su popunjene slovima ili datuma, ova funkcija neće uzimati u obzir.

Sintaksa:

= COUNT (Value1, Value 2)

· Value1 – predstavlja ćeliju ili niz ćelija u kojima želimo da prebrojimo ćelije u kojima se nalazi broj

· Value2 – predstavlja drugi niz ćelija, a moguće je imati i dodatne nizove ćelija: vaule3, value4, itd.

1
55
fakultet
ime
3.4.2011
44
=COUNT(A1:A6)
3

COUNTA

Funckija Counta se koristi da biste prebrojali sve popunjene ćelije. Treba posebno obratiti pažnju na ćelije u kojima postoji prazno mesto, jer to Excel prepoznaje kao jedan karakter, a nama se čini da je ćelija prazna.

Sintaksa:

= COUNTA (Value1, Value2)

· Value1 – predstavlja ćeliju ili niz ćelija koje posmatramo

· Value2 – predstavlja drugi niz ćelija, a moguće je imati i dodatne nizove ćelija: vaule3, value4, itd.

1
55
fakultet
3.4.2011
44
=COUNTA(A1:A6)
4

COUNTIF

Funckija Countif nam omogućava da prebrojimo određeni niz ćelija koristeći neki naš uslov. Uslov može da bude i tekstualni karakter (npr. reči RAF u nekom nizu), neka određena numerička vrednost (npr. >5) ili logička vrednost, datum, itd.

Sintaksa:

= COUNTIF (Range, Criteria)

· Range – predstavlja ćeliju ili niz ćelija koje posmatramo

· Criteria – predstavlja uslov koji ćemo postaviti u prebrojavanju ćelija

U sledećem primeru smo prebrojali sve ćelije čija je vrednost veća od 5.

1
55
-7
3
5,01
44
=COUNTIF(A1:A6;“>5″)
3

COUNTIFS

Funckija Countifs je veoma slična funkciji Countif, jedino što nam ova funkcija omogućava je da posmatramo više nizova ćelija sa više uslova, s tim da su svi uslovi u istom redu ili koloni ispunjeni (zavisno od postavke problema).

Sintaksa:

= COUNTIFS (Range1, Criteria1, Range2, Criteria2)

· Range1 – ovo je obavezan argument, a predstavlja ćeliju ili niz ćelija koje posmatramo

· Criteria1 – ovo je obavezan argument, a predstavlja uslov koji ćemo postaviti u prebrojavanju ćelija

· Range2 – nije obavezan argument, a predstavlja drugu ćeliju ili drugi niz ćelija koje posmatramo

· Criteria2 – nije obavezan argument, a predstavlja uslov za drugi niz ćelija, koji ćemo postaviti u prebrojavanju ćelija

U sledećem primeru smo prebrojali sve ćelije čija je vrednost između 5 i 10.

2
4
6
8
10
12
=COUNTIFS(A1:A6;“>5″;A1:A6;“<10″)
2

U sledećem primeru smo prebrojali koliko ima ćelija koja zadovoljavaju oba uslova, da je u prvoj koloni broj veći od 5, a u drugoj manji od 10.

212
410
68
86
104
122
=COUNTIFS(A1:A6;“>5″;B1:B6;“<10″)
4

SUM

Funckija SUM je jedna od najčešće korišćenih funkcija u Excel-u. Ona nam omogućava da saberemo (sumiramo) neki niz ćelija. Sumiraju se samo numeričke vrednosti u ćelijama.

Sintaksa:

= SUM (Number1, Number2)

· Number1 – ovo je obavezni argumenti i predstavlja niz ćelija koje želimo da saberemo.

· Number 2 – nije obavezni argument, a predstavlja drugi niz ćelija koje sabiramo i dodajemo prvom nizu. Pored Number2, možemo da imamo i Number3, i još 125 nizova koje sabiramo.

U sledećem primeru smo sabrali ćelije prve kolone, a u drugom primeru smo sabrali ćelije prve i druge kolone.

2
4
6
8
10
12
=SUM(A1:A6)
42
212
410
68
86
104
122
=SUM(A1:A6;B1:B6)
84

SUMIF

Funckija SUMIF nam daje mogućnost da saberemo ćelije nekog niza u odnosu na neki uslov. Sumiraju se samo numeričke vrednosti u ćelijama.

Sintaksa:

= SUMIF (Range, Criteria, Sum_Range)

· Range – ovo je obavezni argumenti i predstavlja niz ćelija na kojima ćemo postaviti neki uslov.

· Criteria – ovo je obavezni argument i predstavlja uslov koji je postavljen na Range.

· Sum_Range – nije obavezni argument, a predstavlja niz ćelija koje ćemo sabirati. Ukoliko je izostavljen smatra se da ćemo sabirati ćelije koje su označene u kriterijumu Range.

U sledećem primeru smo sabrali ćelije prve kolone koje su veće od 5.

2
4
6
8
10
12
=SUMIF(A1:A6;“>5″)
36

U sledećem primeru smo sabrali ćelije druge kolone, ali samo one koji su ispunili uslov da je u prvoj koloni datum veći od 1.1.2008.

8.3.20071
8.9.20111
5.5.20121
5.5.20011
8.9.20081
31.12.20071
=SUMIF(A1:A6;“>01.01.2008″;B1:B6)
3

SUMIFS

Funckija SUMIFS nam daje mogućnost da saberemo ćelije nekog niza u odnosu na više uslova. Sumiraju se samo numeričke vrednosti u ćelijama. Slična je funkciji SUMIF

Sintaksa:

= SUMIFS (Sum_Range, Criteria_Range1, Criteria1, Criteria_Range2, Criteria2)

· Sum_Range – ovo je obavezni argument i predstavlja niz ćelija koje sabiramo

· Criteria_Range1 – ovo je obavezni argument i predstavlja niz ćelija na koje će biti postavljen neki uslov

· Criteria1 – ovo je obavezni argument i predstavlja uslov koji će biti primenjen na niz iz Criteria_Range1

· Criteria_Range2 – nije obavezni argument, a predstavlja niz ćelija na koje će biti postavljen neki uslov

· Criteria2 – nije obavezni argument i predstavlja uslov koji će biti postavljen na Criteria_Range2.

Napomena:

Ova funkcija će sabirati ćelije iz argumenta Sum_Range, ali samo ako su svi uslovi ispunjeni, tj. samo kod onih ćelija kod kojih su u njihvoj koloni (redu) ispunjeni uslovi na drugim ćelijama.

U ovom primeru sabiramo ćelije prvog reda ako je ispunjen uslov da u drugom redu procenat bude veći od 200%. Ukoliko na ovaj način primenimo funkciju SUMIFS, ona postaje slična funkciji SUMIF.

11111
500%300%600%200%600%
100%500%700%200%500%
=SUMIFS(A1:E1;A2:E2;“>200%“)
4

U ovom primeru sabiramo ćelije prvog reda ako su ispunjeni uslovi da u drugom redu procenat bude veći od 200%, a u trećem manji od 200%.

11111
500%300%600%200%600%
100%500%700%200%500%
=SUMIFS(A1:E1;A2:E2;“>200%“;A3:E3;“<200%“)
1

2118-excel-funkcije-count-i-sum