Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

3D štampači

Koncept 3D štampanja počeo je ozbiljnije da se razmatra osamdesetih godina prošlog veka. Zasluge za otkrivanje ove nove tehnologije brže izrade prototipova pripusuju se američkom pronalazaču Čarlsu Halu (Charles V. Hull), koji je 1983. godine došao na ideju o stvaranju „modernog“ 3D štampača, građenjem objekta sloj po sloj, korišćenjem UV svetlosti pri sukcesivnom nanošenju materijala. U tu svrhu skovao je termin stereolitografija (otvrdnjavanje plastične smole pod dejstvom svetlosti) – i u svom patentu koji je razvio tri godine kasnije (1986) definisao ga je kao „sistem za generisanje trodimenzionalnih objekata stvarajući presek modela objekta koji se formira“.

Опширније...

Digitalna obrada zvuka

1. Čulo sluha i zvuk kao fizička pojava

Zvuk je pojava koju čovek opaža čulom sluha te često ne mora da je objašnjava koristeći neke druge, njemu jasne pojmove i zbivanja. Za njega je to jedno od osnovnih osećaja pomoću kojih ostvaruje percepciju sveta oko sebe. Ipak, zvuk nije tajanstvena pojava koja postoji nezavisno od materije.

Опширније...

IT, zabava i rekreacija

Tehnologija, od muzičkih uređaja pa do televizora, ima veoma dugu istoriju stvaranja novih načina za rekraciju. Međutim, pojavom informacionih tehnologija otvaraju se nove grane i stvaraju se novi načini na koji ljudi mogu da se zabavljaju, prvenstveno uvodeći mogućnost da čovek bude, ne samo posmatrač, već i učesnik aktivnosti koje ga zabavljaju i stvaranju sadržaja, dok su digitalni signal i internet uticali na skoro sve industrije, pa tako i na industrije zabave.

Опширније...

Aritmetika slike

Aritmetika slike je proces u kome uzimate dve slike istih dimenzija, obavite računicu na njihovim kanalima boja i dobijete novu rezultatntnu sliku koja je njihova kombinacija. Ove operacije mogu da se urade u komercijalnim programima kao što su Paint Shop Pro (Arithmetic Tool) i Adobe Photoshop (Calculations).

Опширније...

Tehnologija videokonferencije

 

Videokonferencija predstavlja interaktivnu komunikaciju u realnom vremenu, dva ili više učesnika koji se nalaze na različitim lokacijama, a za komunikaciju koriste kombinaciju video, audio i tehnologiju komunikacije. Suština videokonferencija je komunikacija, dok hardver i softver predstavljaju samo alate za videokonferenciju.

Опширније...

Reljefizacija

Emboss filtar daje slici efekat 3D senke. Postiže se tako što se uzima piksel sa jedne strane centra i oduzima onaj koji se nalazi nasuprot njega u odnosu na centar. Pikseli mogu dobiti pozitivnu ili negativnu vrednost. Da bi koristili negativne piksele kao senke, a pozitivne kao svetlo, za isticanje reljefa može se dodati slici pomak (bias) od 128. Sada će veći deo slike biti siv a bokovi ili tamno sivi/crni ili svetlo sivi/beli.

Опширније...