Алати софтверског инжењерства

Циљ и исход предмета

Упознавање студената са основним алатима који се користе у софтверском инжењерству, у различитим фазама животног циклуса софтвера. Студент је у стању да одабере и користи одговарајуће алате неопходне у процесу развоја софтвера, зависно од фазе животног циклуса софтверског производа.

Теоријска настава

Алати софтверских захтева (алати за моделовање захтева, алати за праћење захтева). Алати софтверског дизајна. Софтверски конструкциони алати (едитори програма, компајлери и генератори кода, интерпретатори, дибагери). Алати за тестирање софтвера (генератори тестова, радна окружења за извршавање тестова, алати за евалуацију тестова, алати за анализу перформасе). Алати за одржавање софтвера, алати реинжењеринга. Алати за управљање конфигурацијом софтвера (алати за дефекте и побољшање, алати за праћење проблема, алати за управљање верзијама, алати изградње софтвера). Алати управљања (алати за планирање и праћење пројекта, алати за управљање ризиком, алати за мерења). Алати процеса софтверског инжењерства (алати моделовања процеса, алати управљања процесом, интегрисана CASE окружења, окружења базирана на процесима). Алати квалитета софтвера (алати рецензије и ревизије, алати статистичке анализе). Остали алати (алати интеграционих техника, мета-алати, оцене алата).

Практична настава

Рад на вежбама ће подразумевати примену стеченог знања на решавање конкретних актуелних проблема у различитим областима, првенствено употребом алата отвореног кода.

1 thought on “Алати софтверског инжењерства”

Comments are closed.