Бежичне и мобилне комуникације

Циљ и исход предмета

Циљ предавања и вежби је стицање основних знања за разумевање принципа, анализу и пројектовање система бежичних и мобилних комуникација. По завршетку курса, студент разуме основне карактеристике електромагнетних таласа, антена и термичког шума у комуникационим системима. Упознат је са ћелијским мрежама, фреквенцијским планирањем, интерференцијом и капацитетом система. Познаје основне механизме простирања радио таласа, као и пропагационе моделе у спољашњој средини и унутрашњости објеката. Врши предикцију нивоа електричног поља и пријемне снаге при уобичајеним условима простирања таласа, укључујући канале са федингом. Упознат је са савременим модулационим техникама у мобилним радио комуникацијама.

Теоријска настава

Преглед и историјат бежичних и мобилних комуникационих система. Основни принципи и технологије. Друга генерација (2G) ћелијских система. Трећа генерација (3G) ћелијских система. Четврта генерација (4G) ћелијских система и наредне генерације. Фреквенцијско планирање и handoff стратегије. Исто-канална и суседно-канална интерференција. Тrunking системи. Дељење ћелија. Капацитет ћелијских система. Пропагација радио таласа и основни механизми простирања. Предикција електричног поља. Практичне технике процене пропагационих губитака. Пропагациони модели у спољашњој средини. Пропагациони модели у унутрашњости објекта. Основе MIMO и OFDM система.

Практична настава

Фактор шума, ефективна температура сопственог шума, температура шума система. Осетљивост пријемника, однос сигнал/шум (SNR), капацитет канала. Основе пројектовања ћелијских система, кластери, фреквенцијско планирање, капацитет система. Исто-канална и суседно-канална интерференција. Тrunking, Erlang B и Erlang C. Handoff / Handover. Секторисање ћелија. Капацитет система. Простирање радио таласа, снага и електрично поље. Рефлексија, расејање, дифракција – модел оштрице ножа. Log-normal shadowing. Small-scale фединг, временски дисперзивни и фреквенцијски дисперзивни канали. Брзи и спори фединг. Фреквенцијски селективан и раван фединг. Савремене модулационе технике у мобилним радио- комуникацијама – Offset QPSK, π/4 QPSK, MSK, GMSK, OFDM.

3046-bezicne-i-mobilne-komunikacije