Бежичне сензорске мреже

Циљ и исход предмета

Упознавање са принципима рада бежичних сензорских мрежа. Стицање знања о могућностима и
ограничењима система бежичних сензорских мрежа.
Кандидат је у стању да пројектује системе бежичних сензорских мрежа за различите примене. Студенти
анализирају карактеристике бежичних сензорских мрежа у мери потребној за интеграцију оваквих система у
шире информационе системе.

Теоријска настава

Дефиниција бежичних сензорских мрежа. Хардверска структура чворова у бежичним сензорским мрежама.
Архитектура система бежичних сензорских мрежа. Протоколи рутирања. Развој апликација за бежичне
сензорске мреже. Оперативни системи и софтверске парадигме. Сигурност, поузданост, и отпорност на
отказе. Машинско учење у бежичним сензорским мрежама. Енергетска ефикасност на нивоу чворова и
целог система.

Студијски истраживачки рад

Анализа и пројектовање бежичних сензорских мрежа у различитим сценаријима. Кроз студијски
истраживачки рад студент, проучавајући научне часописе и осталу литературу самостално продубљује
градиво са предавања. Уз рад са наставником студент се оспособљава за самостално писање научног рада.

3607-bezicne-senzorske-mreze